طرح ها و پروژه ها
کشت توأم شاه میگوی آب شیرین ( خرچنگ دراز ) Astacus leptodactylus با کپور ماهیان چینی در استخرهای خاکی
توضیحات:هدف‌ این‌ آزمایش،‌ پرورش‌ توأم‌ شاه‌ میگوی‌ آب‌ شیرین‌ Astacus leptodactylus با کپورماهیان‌ چینی‌ با استفاده‌ ازغذای‌ مصنوعی‌ در استخر خاکی‌ بوده‌ است‌ . مدت‌ آزمایش‌ 184 روز طی‌ یک‌ دوره‌ 6 ماهه‌ از خرداد تا آبان‌ سال‌ 1378 و محل‌ انجام‌ آزمایش‌ ایستگاه‌ تحقیقات‌شیلاتی‌ سفیدرود (کارگاه‌ پل‌ آستانه‌) استان‌ گیلان‌ انتخاب‌ گردید .
متن:

کشت توأم شاه میگوی آب شیرین ( خرچنگ دراز )

Astacus leptodactylusبا کپور ماهیان

چینی در استخرهای خاکی

علی دانش خوش اصل

با همکاری‌:

محمود رامین

گیلان ـ آستانه اشرفیه

(پژوهشکده آبزی پروری ( آبهای داخلی

بخش آبزی پروری

شماره ثبت

1531/84

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده آبزی پروری (آبهای داخلی )

چکیده

هدف‌ این‌ آزمایش،‌ پرورش‌ توأم‌ شاه‌ میگوی‌ آب‌ شیرین‌ Astacus leptodactylus با کپورماهیان‌ چینی‌ با استفاده‌ ازغذای‌ مصنوعی‌ در استخر خاکی‌ بوده‌ است‌ .

مدت‌ آزمایش‌ 184 روز طی‌ یک‌ دوره‌ 6 ماهه‌ از خرداد تا آبان‌ سال‌ 1378 و محل‌ انجام‌ آزمایش‌ ایستگاه‌ تحقیقات‌شیلاتی‌ سفیدرود (کارگاه‌ پل‌ آستانه‌) استان‌ گیلان‌ انتخاب‌ گردید .

در تیمارهای‌ اول‌ و دوم‌ از بچه‌ ماهیان‌ با ترکیب‌ فیتوفاگ‌ 60درصد ، سرگنده‌ 15درصد ، آمور 25درصد با اوزان‌بترتیب‌ 94 ، 5/38 و 21 گرمی‌ و با تراکم‌ 3000 عدد در هکتار استفاده‌ گردید همچنین‌ در تیمار اول‌ به‌ ازای‌ هر هکتار50000 عدد (5 عدد در متر مربع‌) و در تیمار دوم‌ 100000 عدد (10 عدد در متر مربع‌) نوزاد شاه‌ میگوی‌ آب‌ شیرین‌ باوزن‌ اولیه‌ 074/0 گرم‌ علاوه‌ بر بچه‌ کپور ماهیان‌ چینی‌ در استخرها کشت‌ داده‌ شد .

جهت‌ محاسبه‌ میانگین‌ تولید ، هزینه‌ و درآمد کپورماهیان‌ (فیتوفاگ‌ ، سرگنده‌ ، آمور و کپور معمولی‌) منطقه‌ در تیمارشاهد‌ از آمار مرسوم‌ در مورد آزمایش‌ (استان‌ گیلان‌) استفاده‌ شده‌ است‌ .

بارورسازی‌ استخرها با استفاده‌ از کودهای‌ حیوانی‌ (گاوی‌) و شیمیایی‌ (اوره‌ ، فسفاته‌) با توجه‌ به‌ شرایط‌ اقلیمی‌ وآزمایش‌ آب‌ استخرها و طبق‌ روش‌ متداول‌ برای‌ پرورش‌ کپورماهیان‌ چینی‌ انجام‌ گرفت‌ . غذای‌ مصنوعی‌ شاه‌ میگوی‌ آب‌شیرین‌ شامل‌ ماهی‌ کیلکا ، طحال‌ دام‌ (گاو ، گوسفند) و سبوس‌ برنج‌ بود. میزان‌ غذای‌ مصنوعی‌ مصرفی‌ در ابتدای‌ دوره‌پرورش‌ 4درصد و در پایان‌ دوره‌ پرورش‌ 1درصد بیوماس‌ (توده‌ زنده‌) آن‌ بود که‌ ضریب‌ تبدیل‌ غذای‌ مصنوعی‌ (بدون‌درنظر گرفتن‌ غذای‌ طبیعی‌ استخرها) برای‌ شاه‌ میگوی‌ آب‌ شیرین‌ 2 به‌ 1 بدست‌ آمد .

در پایان‌ دورة‌ پرورش‌ در تیمار اول‌ متوسط‌ وزن‌ شاه‌ میگوی‌ آب‌ شیرین‌ 06/25 گرم‌ ، ماهی‌ فیتوفاگ‌ 786 گرم‌ ، ماهی‌سرگنده‌ 881 گرم‌ ، ماهی‌ آمور 1971 گرم‌ گردید . مقدار کل‌ تولید شاه‌ میگو 753 کیلوگرم‌ از این‌ مقدار 40درصد یعنی‌300 کیلوگرم‌ به‌ وزن‌ تجاری‌ (بیش‌ از 30 گرم‌) رسیده‌ بودند همچنین‌ مقدار تولید کپورماهیان‌ برحسب‌ هکتار 3000کیلوگرم‌ شده‌ است‌ .

درتیمار دوم‌ در پایان‌ دوره‌ پرورش‌ متوسط‌ وزن‌ شاه‌ میگوی‌ آب‌ شیرین‌ 77/18 گرم‌ ، ماهی‌ فیتوفاگ‌ 791 گرم‌ ، ماهی‌سرگنده‌ 913 گرم‌ ، ماهی‌ آمور 2035 گرم‌ رسید . مقدار کل‌ تولید برحسب‌ هکتار برای‌ شاه‌ میگوی‌ آب‌ شیرین‌ 517کیلوگرم‌ که‌ از این‌ مقدار 40درصد (207 کیلوگرم‌) به‌ وزن‌ تجاری‌ (وزن‌ بیش‌ از 30 گرم‌) رسیدند. همچنین‌ مقدار تولیدکپورماهیان‌ 3000 کیلوگرم‌ برحسب‌ هکتار محاسبه‌ گردید .

در تیمار شاهد ، در پایان‌ دوره‌ پرورش‌ ، وزن‌ متوسط‌ ماهی‌ فیتوفاگ‌ 1016 گرم‌ ، ماهی‌ سرگنده‌ 1352 گرم‌ ، ماهی‌ آمور1184 گرم‌ ، کپور معمولی‌ 1106 گرم‌ و میانگین‌ تولید در هکتار 2934 کیلوگرم‌ بوده‌ است‌ .

بنابراین‌ ، تیمار اول‌ ودوم‌ از نظر آماری‌ بجهت‌ رشد وزنی‌ ومقدار کل‌ تولید شاه‌ میگوی‌ آب‌ شیرین‌ دارای‌ اختلاف‌ معنی‌ داری‌ بوده‌ اند. میزان‌ بازماندگی‌ کپورماهیان‌ چینی‌ 83 تا 100 درصد بود.

باتوجه‌ به‌ اینکه‌ در تیمارهای‌ اول‌ و دوم‌ علاوه‌ برتولید 3000 کیلوگرم‌ انواع‌ کپورماهیان‌ (همانند تیمار شاهد با مقدارتولید 2934 کیلوگرم‌ در هکتار) مقدار 517 و 753 کیلوگرم‌ شاه‌ میگوی‌ آب‌ شیرین‌ نیز بدست‌ آمد لذا تیمارهای‌ آزمایشی‌نسبت‌ به‌ تیمار شاهد دارای‌ ارجحیت‌ می‌ باشند همچنین‌ مقدار محصول‌ ماهی‌ و شاه‌ میگوی‌ آب‌ شیرین‌ تیمار اول‌ نسبت‌به‌ تیمار دوم‌ و تیمار شاهد بیشتر می‌باشد لذا تیمار اول‌ مناسب‌تر به‌ نظر می‌رسد .

کلمات کلیدی: شاه میگوی آب شیرین،کپور ماهیان چینی ،کشت توام

نویسنده:علی دانش خوش اصل با همکاری‌: محمود رامین
تعداد بازدید:4100
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co