طرح ها و پروژه ها
بررسی لیمنولوژی استخرهای خاکی لب شور پرورش قزل آلا
توضیحات:به منظور مطالعه لیمنولوژیک استخرهای خاکی آب لب شور پرورش قزل آلای رنگین کمان، Onchorhynchus mykiss در 20 کیلومتری جاده بافق- یزد، تعدادی از استخرهای پرورشی مزارع ایستگاه تحقیقات، سعید، کویریزد، رنگین کمان و نگین، و کانال آبرسان و زهکش هریک از مزارع انتخاب و در دوره پرورش سال های 1380 و 1381 بررسی شدند.
متن:

بررسی لیمنولوژی استخرهای خاکی

لب شور پرورش قزل آلا

نسرین مشائی

با همکاری‌:

فرهاد رجبی پور ـ مهدی ترابی زارچی ـ حبیب سرسنگی علی آباد

استان یزد

ایستگاه تحقیقات شیلاتی آب شور

بخش اکولوژی منابع آبی

شماره ثبت

848/84

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ ایستگاه تحقیقاتی شیلاتی آب شور

چکیده

به منظور مطالعه لیمنولوژیک استخرهای خاکی آب لب شور پرورش قزل آلای رنگین کمان، Onchorhynchus mykiss در 20 کیلومتری جاده بافق- یزد، تعدادی از استخرهای پرورشی مزارع ایستگاه تحقیقات، سعید، کویریزد، رنگین کمان و نگین، و کانال آبرسان و زهکش هریک از مزارع انتخاب و در دوره پرورش سال های 1380 و 1381 بررسی شدند. تعدادی از فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب هر ایستگاه سنجش شدند. همچنین مطالعه کمی و کیفی فیتوپلانکتون ها، زئوپلانکتون ها، زئوبنتوزها و وزن تر آنها، و زیست سنجی ماهیان صورت گرفت. مقایسه میانگین ها از طریق آزمون توکی HSD و آزمون t انجام شد. تعدادی از شاخص های عملکرد رشد محاسبه شد. آزمون همبستگی بین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و شاخص های رشد صورت گرفت. در سال های 1380 و 1381 بترتیب میانگین های دما3/0± 8/13 و 6/0± 9/149 درجه سانتیگراد ؛ شوری ppt 2/0± 3/12 و ppt2/0± 3/9، اکسیژن mg/l 2/0± 9/7 و mg/l1/0± 2/7 ، pH بین 2/9- 8/7و 5/9-1/8 ، عمق شفافیت m1/0± 85/0 و m1/0± 1/1، آمونیوم در محدوده mg/l 5/0- 01/0، و نیترات در محدوده mg/l21- 8/1 بدست آمد. فیتوپلانکتون ها به طور عمده دیاتومه ها و سیانوفیسه ها و فراوانی آنها در دو دوره بترتیب بیش از 3000 و 6000 سلول درلیتر، زئوپلانکتون های غالب روتیفرا با فراوانی کمتر از 700 عدد درلیتر بودند. فراوانی زئوبنتوزها که گروه غالب آنها شیرونومیدها بودند، طی دو دوره پرورش بترتیب حدود N/m²53000 و N/m² 10000 بود. میانگین طولی قبل از برداشت در محدوده cm 5/31- 7/24 و میانگین وزنی g 6/434- 9/179؛ مقدار ضریب 1b در معادله پاور اغلب بیش از 3 و در چند مورد کمتر از 3؛ ضریب وضعیت بدن در طی هر دو دوره 16/1؛ FCR از 16/1 ـ 6/1؛ DGR 03/3 ـ 04/1 گرم درروز، تولید درواحد سطح kg/m² 84/0 ـ 03/0 بود. تنها همبستگی بین شوری با طول کل و وزن ماهیان معنی دار بود. در مجموع ویژگی های لیمنولوژیک آب کانال های آبرسان مناسب پرورش این گونه بود و در آب زهکش ها مشکل حادی مشاهده نشد. مناسب ترین شرایط اپتیمم در مزارع سعید و رنگین کمان برقرار بود.

واژه های کلیدی: لیمنولوژی، آب لب شور، قزل آلای رنگین کمان، بافق یزد.

نویسنده:نسرین مشائی با همکاری‌: فرهاد رجبی پور ـ مهدی ترابی زارچی ـ حبیب سرسنگی علی آباد
تعداد بازدید:2727
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co