طرح ها و پروژه ها
بررسی مستمر اثرات متقابل زیست محیطی ناشی از فعالیت و توسعه پرورش میگو در منطقه تیاب
توضیحات:این تحقیق در فصل پرورش میگوی سال 1382 در مجتمع‌های پرورش میگوی تیاب شمالی و جنوبی واقع در منطقه تیاب استان هرمزگان انجام گرفت و طی آن عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک آب و رسوب کانالهای ورودی به مجتمع‌ها، کانالهای خروجی و ناحیه ساحلی مجاور خور تیاب مورد بررسی قرار گرفت.
متن:

بررسی مستمر اثرات متقابل زیست محیطی

ناشی از فعالیت و توسعه پرورش میگو

در منطقه تیاب

عباسعلی استکی

با همکاری‌:

غلامعلی اکبر زاده ـ محمود ابراهیمی ـ فرشته سراجی ـ کیوان اجلالی ـ مریم سلیمی

هرمزگان ـ بندر عباس

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

بخش اکولوژی

شماره ثبت

10315/84

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

چکیده

این تحقیق در فصل پرورش میگوی سال 1382 در مجتمع‌های پرورش میگوی تیاب شمالی و جنوبی واقع در منطقه تیاب استان هرمزگان انجام گرفت و طی آن عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک آب و رسوب کانالهای ورودی به مجتمع‌ها، کانالهای خروجی و ناحیه ساحلی مجاور خور تیاب مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که ایجاد مجتمع‌های پرورش میگو بر رطوبت هوای پیرامون تاثیر می‌گذارد. همچنین مقادیر اکثر پارامترهای اندازه‌گیری شده مانند pH‌ ، شوری ، BOD5 ، COD ، آمونیاک کل ، نیتریت، نیترات، فسفات، فسفر کل آب، نیتروژن کل رسوب، زی‌شناوران گیاهی و زی‌شناوران جانوری در کانالهای خروجی بیشتر از کانالهای ورودی بود بجز اکسیژن محلول و فراوانی کفزیان که عکس این مورد را نشان دادند. در مورد دمای آب و کل نیتروژن ستون آب ما بین کانالهای ورودی و خروجی ، اختلاف چشم‌گیری وجود نداشت و در مجموع اثر مکان فقط بر تغییرات تراکم زی‌شناوران، فسفر کل آب، COD، مواد آلی کل رسوب و شوری معنی‌دار ولی در مورد سایر پارامترها بی معنی‌بود.

همچنین در کانالهای ورودی و خروجی مجتمع‌های مورد بررسی دمای هوا، دمای‌آب و رطوبت هوا، شوری، COD در طول دوره اغلب کاهش داشتند ولی مقادیر pH ، BOD5 ، نیتریت، نیترات، فسفات، فسفر کل ستون آب، فراوانی زی‌شناوران گیاهی و فراوانی زی‌شناوران جانوری، طی همین مدت افزایش نشان دادند و اثر ماه بر اکثر موارد بر تغییرات آنها معنی‌دار بود ولی در مورد تغییرات نیتروژن کل ستون آب، تراکم بنتوزها، درصد نیتروژن کل رسوب و مواد آلی رسوب اثر ماه معنی‌دار نبود.

ما بین ایستگاههای ساحلی و کانالهای ورودی و خروجی مجتمع‌ها در مورد مقادیر اندازه‌گیری شدة دمای هوا، دمای آب، pH و اکسیژن اختلافی وجود نداشت. تراکم زی‌شناوران گیاهی در ایستگاههای ساحلی بیشتر از مجتمع‌ها و در مورد سایر پارامترهای اندازه‌گیری شده اغلب عکس این موضوع بچشم می‌خورد. با این وجود، احتمالاً تغییرات اغلب پارامترهای اندازه‌گیری شده در ایستگاههای ساحلی اغلب تحت تاثیر امواج، تلاطم و گل آلودگی حاصله است و تبادل آب با خوریات تیاب در این موارد تاثیر کمتری دارد.

نویسنده:عباسعلی استکی با همکاری‌: غلامعلی اکبر زاده ـ محمود ابراهیمی ـ فرشته سراجی ـ کیوان اجلالی ـ مریم س
تعداد بازدید:2953
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co