طرح ها و پروژه ها
مطالعه ذخایر ماهیان اقتصادی رودخانه کشکان
توضیحات:این طرح به منظور بررسی وضعیت ذخایر ماهیان اقتصادی در رودخانه کشکان با طول مسیر آبی 160 کیلومتر بعد از مطالعات مقدماتی و جمع آوری اطلاعات لازم نسبت به تعیین 6 ایستگاه نمونه برداری ثابت از جمله ایستگاه سرنجه الشتر ، درمرشاهیوند‎, خاطره شاهیوند ، قالبی علیا معمولان ،کنارایستگاه تحقیقات اوکالیپتوس ملاوی ، چم مهر پلدختر انجام گرفت که تعیین ایستگاه های مذکور به لحاظ امکان دسترسی و انتقال ادوات صید شده به جعبه های حمل ماهی بود.
متن:

مطالعه ذخایر ماهیان اقتصادی رودخانه کشکان

روح اله مهرانی

با همکاری‌:

فرخ پرافکنده ‏ـ اسماعیل صادقی نژاد ـ سعید نظری ـ محمود رامین

استان لرستان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

بخش مدیریت ذخایر

شماره ثبت

1558/84

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده

این طرح به منظور بررسی وضعیت ذخایر ماهیان اقتصادی در رودخانه کشکان با طول مسیر آبی 160 کیلومتر بعد از مطالعات مقدماتی و جمع آوری اطلاعات لازم نسبت به تعیین 6 ایستگاه نمونه برداری ثابت از جمله ایستگاه سرنجه الشتر ، درمرشاهیوند‎, خاطره شاهیوند ، قالبی علیا معمولان ،کنارایستگاه تحقیقات اوکالیپتوس ملاوی ، چم مهر پلدختر انجام گرفت که تعیین ایستگاه های مذکور به لحاظ امکان دسترسی و انتقال ادوات صید شده به جعبه های حمل ماهی بود.

نمونه برداری از ایستگاهها حتی الامکان هر 45 روز یکبار در تمام ایستگاها از طریق الکتروشوکر،تورپرتابی و تور گوشگیر انجام می گرفت. درهر نمونه برداری درجه حرارت آب و هوا ثبت می شد نمونه های صید شده طبق فرم از قبل طراحی شده (فرم بیومتری ) شامل شماره ایستگاه ، محل صید ، تاریخ صید ،گونه ماهی ، وزن ، طول کل ،طول چنگالی ، سن ماهی ، جنسیت و باروری جنسی ثبت ، سپس کلیه اطلاعات و داده ها در نرم افزار Excel ذخیره گردید .سپس در برنامه Spss تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته در عملیات بیومتری جهت تعیین سن علاوه بر فلس از طریق استخوان اتولیت در چند مورد از طریق میکروسکوپ تعیین سن مورد مقایسه و کنترل قرار گرفت . جهت تعیین جنسیت و رسیدگی جنس با کالبد شکافی ماهیان در آزمایشگاه از طریق مشاهده اقدام گردید .

در این طرح 4207 قطعه ماهی متعلق به 18گونه صید و مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین نمونه متعلق به Capoeta trutta با 1485قطعه و به ترتیب Cyprinion macrostomum با 1306 قطعه وCapoeta damascina با 525 قطعه و کمترین نمونه یک گونه غیراقتصادی تحت عنوان Mystus pelusius بدست آمده است . در ایستگاههای نمونه برداری بیشترین نمونه ها در شرایط یکسان با 6/19درصد متعلق به ایستگاه شماره 1 وکمترین آن با 8 درصد مربوط به ایستگاه شماره 3 بدست آمده و همچنین 2349 قطعه از نمونه ها تعیین جنسیت گردیده که 6/53 درصد نر و 4/46 درصد ماده بوده از لحاظ فراوانی گونه بیشترین گونه ها در ایستگاه شماره 1 با 15 گونه و کمترین گونه ها در ایستگاه شماره 5 با 10 گونه بدست آمد .

کلید واژه ها:

ماهیان اقتصادی Economic fishes لرستان Lorestan

ارزیابی ذخایر Stock Assessment رودخانه کشکان Kashkan river

نویسنده:روح اله مهرانی با همکاری‌: فرخ پرافکنده ‏ـ اسماعیل صادقی نژاد ـ سعید نظری ـ محمود رامین
تعداد بازدید:2595
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co