طرح ها و پروژه ها
شناسایی ماهیان بومی استان کرمان ( فاز دوم ) رودخانه های حوضه های آبریز کویر لوت ـ کویر سیرجان ـ مرکزی و قنوات حوضه آبریز جازموریان
توضیحات:فاز دوم‌ طرح‌ شناسایی‌ ماهیهای‌ آب‌ شیرین‌ استان‌ کرمان‌ از سال‌ 1377 شروع‌ و به‌ مدت‌ یکسال‌ انجام‌ گرفت. ‌ طی‌ این‌ مدت‌ از 45 ایستگاه‌ تعیین‌ شده‌ در‌ رودخانه‌های‌ دائمی‌ حوضه‌ آبریز کویر لوت‌ ( آب باریک‌،نساء، گهوئیه‌، گیشیگان‌، تهرود، گروه‌، خمروتک‌، آدوری‌، کوهپایه‌، سیرچ‌ ـ اندوهجرد، شهداد) ، رودخانه‌های‌دائمی‌ حوضه‌ آبریز سیرجان( تنگوئیه‌، اسطور، حسین‌ آباد سوچ‌ و مدوار) ، رودخانه‌های‌ دائمی‌ حوضه‌ آبریزمرکزی‌ (چاری‌، لاله‌ زار، گیودری‌، سکنج‌) وتعداد 79 رشته‌ قنات‌ از حوضه‌ آبریز جازموریان‌ نمونه‌ برداری‌ شده‌و ماهیهای‌ صید شده‌ از کلیه‌ ایستگاهها شناسایی‌ گردید.
متن:

شناسایی ماهیان بومی استان کرمان ( فاز دوم )

رودخانه های حوضه های آبریز کویر لوت ـ کویر

سیرجان ـ مرکزی و قنوات حوضه آبریز جازموریان

مهتاب ابراهیمی

:با همکاری

اصغر عبدلی ـ محمود رامین ـ لاله یزدان پناه ـ هوشنگ افضلی

استان کرمان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

شماره ثبت

1138/83

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده‌

فاز دوم‌ طرح‌ شناسایی‌ ماهیهای‌ آب‌ شیرین‌ استان‌ کرمان‌ از سال‌ 1377 شروع‌ و به‌ مدت‌ یکسال‌ انجام‌ گرفت. ‌ طی‌ این‌ مدت‌ از 45 ایستگاه‌ تعیین‌ شده‌ در‌ رودخانه‌های‌ دائمی‌ حوضه‌ آبریز کویر لوت‌ ( آب باریک‌،نساء، گهوئیه‌، گیشیگان‌، تهرود، گروه‌، خمروتک‌، آدوری‌، کوهپایه‌، سیرچ‌ ـ اندوهجرد، شهداد) ، رودخانه‌های‌دائمی‌ حوضه‌ آبریز سیرجان( تنگوئیه‌، اسطور، حسین‌ آباد سوچ‌ و مدوار) ، رودخانه‌های‌ دائمی‌ حوضه‌ آبریزمرکزی‌ (چاری‌، لاله‌ زار، گیودری‌، سکنج‌) وتعداد 79 رشته‌ قنات‌ از حوضه‌ آبریز جازموریان‌ نمونه‌ برداری‌ شده‌و ماهیهای‌ صید شده‌ از کلیه‌ ایستگاهها شناسایی‌ گردید. صید بوسیله‌ دستگاه‌ الکتروشوکر و تور سالیک‌ باچشمه‌های‌ 5/0 و1 سانتیمتر و تورپره‌ با چشمه‌ 1 سانتیمتر انجام‌ گرفت‌.

هنگام‌ صید ماهی‌ از رودخانه‌ها و قناتهای مذکور، فاکتورهای‌ pH ، درجه‌ حرارت‌ آب‌ ، هوا و ارتفاع‌ اندازه‌گیری‌شد. ماهیهای‌ شناسایی‌ شده‌ متعلق‌ به‌ 6 گونه‌ و 4 خانواده‌ و 3 راسته‌ می‌باشند. ماهیهای‌ شناسایی‌ شده‌ از راسته‌Cypriniformes خانواده‌ Cyprinidae گونه‌های‌Capoeta damascina وGarra persica وCyprinion watsoniو خانواده‌ Balitoridaeگونه‌Nemachilussargadensisو از راسته‌Channiforme خانواده‌ Channidaeگونه‌Channa gachuaو از راسته‌ Cyprinodontiformeخانواده‌Poecilidae گونه‌Gambusia affinis می‌باشند.

واژه‌های‌ کلیدی‌:Cyprinion watsoni, Garra persica, Capoeta damascina, channa gachua,Nemachilus Nemachilus sargadensis, Gambusia affinis ـ جازموریان‌ - کویر لوت‌ - سیرجان‌ - کویر مرکزی‌ - قنات‌ - رودخانه‌ - کرمان‌ - ایران‌

نویسنده:مهتاب ابراهیمی با همکاری‌: اصغر عبدلی ـ محمود رامین ـ لاله یزدان پناه ـ هوشنگ افضلی
تعداد بازدید:2808
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co