طرح ها و پروژه ها
بررسی امکان تعیین فرمول کروموزومی چهار گونه از باربوس ماهیان ایران
توضیحات:درمطالعه حاضر، تعداد کروموزومها و کاریوتایپ‌ چهار گونه‌ از باربوس‌ ماهیان‌ مهم‌ ایران تعیین‌گردیده شد. این‌ گونه ها از خانواده‌ کپورماهیان‌ می‌باشند. برای‌ این‌ منظور تعداد 30 قطعه‌ بچه‌ ماهی‌ شیربت‌ ، 30 قطعه‌ بچه‌ ماهی‌ بنی،‌ 44 قطعه ماهی برزم و 28 قطعه ماهی عنزه مورد آزمایش‌ قرار گرفتند. برای‌ تهیه‌ گسترشهای‌ کروموزومی‌، از بافت‌ کلیه‌ و آبشش‌ ماهی‌ها استفاده‌ گردید.
متن:

بررسی امکان تعیین فرمول کروموزومی چهار گونه از باربوس ماهیان ایران

سیروس امیری نیا

با همکاری‌:

امیر جافریان ـ الهام جرفی

تهران

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

بخش بیوتکنولوژی

شماره ثبت

412/84

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران چکیده

درمطالعه حاضر، تعداد کروموزومها و کاریوتایپ‌ چهار گونه‌ از باربوس‌ ماهیان‌ مهم‌ ایران تعیین‌گردیده شد. این‌ گونه ها از خانواده‌ کپورماهیان‌ می‌باشند.

برای‌ این‌ منظور تعداد 30 قطعه‌ بچه‌ ماهی‌ شیربت‌ ، 30 قطعه‌ بچه‌ ماهی‌ بنی،‌ 44 قطعه ماهی برزم و 28 قطعه ماهی عنزه مورد آزمایش‌ قرار گرفتند. برای‌ تهیه‌ گسترشهای‌ کروموزومی‌، از بافت‌ کلیه‌ و آبشش‌ ماهی‌ها استفاده‌ گردید.

در مطالعه‌ کروموزومی‌ ماهی‌ بنی ،‌ مدل‌ دیپلوئیدی‌ کروموزومها 98=n 2 تعیین گردید. کروموزومها شامل‌: 3 جفت‌کروموزوم‌ متاسانتریک‌ (m)، 23 جفت‌ کروموزوم‌ ساب‌ متاسانتریک‌ (s.m)، 2 جفت‌ کروموزوم‌ ساب‌تلوسانتریک‌ (s.t) و 21جفت‌ کروموزوم‌ اکرو و تلوسانتریک‌ (t,a) می‌باشد.

دربررسی‌ کروموزمی‌ ماهی‌ شیربت نیز مدل‌ دیپلوئیدی کروموزومها 98=n2 تعیین‌گردید.کروموزومها شامل‌: 1 جفت‌ کروموزوم‌ متاسانتریک‌ (m)، 22 جفت‌کروموزوم‌ ساب‌متاسانتریک‌(s.m)، 1جفت‌ کروموزوم‌ ساب‌تلوسانتریک‌ (s.t) و 25 جفت‌ کروموزوم‌ اکرو و تلو سانتریک‌ (a, t) می‌باشند.

در بررسی‌ کروموزمی‌ ماهی‌ عنزه ، مدل‌ دیپلوئیدی‌ کروموزومها 98=n2 تعیین‌گردید.کروموزومها شامل‌: 7 جفت‌ کروموزوم‌ متاسانتریک‌ (m)، 13 جفت‌ کروموزوم‌ ساب‌متاسانتریک‌(s.m) و 29 جفت‌ کروموزوم‌ ساب‌تلو ‌ (s.t) ، اکرو و تلو سانتریک)‌ (a, tمی‌باشد.

در بررسی‌ کروموزمی‌ ماهی‌ برزم ، مدل‌ دیپلوئیدی‌ کروموزومها 98=n2 تعیین‌گردید.کروموزومها شامل‌: 6 جفت‌ کروموزوم‌ متاسانتریک‌ (m)، 16 جفت‌ کروموزوم‌ ساب‌متاسانتریک‌(s.m) و 27 جفت‌ کروموزوم‌ ساب‌تلو ‌ (s.t) ، اکرو و تلو سانتریک‌ (a, t) می‌باشد.

نویسنده:سیروس امیری نیا با همکاری‌: امیر جافریان ـ الهام جرفی
تعداد بازدید:3034
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co