طرح ها و پروژه ها
ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی استان گلستان (83-1382)
توضیحات:بیومتری ماهی کپور در سال 1382 نشان می­دهد که عمده صید در اندازه طولی کمتر از 33 سانتی­متر می باشد. در ترکیب سنی این ماهی سه گروه سنی شامل 2،3و4 ساله مشخص گردید.مطابق را بطه طولی- وزنی با ضریب تبیین93=2 r و 69/2 b= با استفاده از آزمون Pauly الگوی رشد این گونه ایزومتریک (همسان) تشخیص داده شد.
متن:

ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی استان گلستان (83-1382)

مجری: غلامعلی بندانی

شماره ثبت

415/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی چکیده

بیومتری ماهی کپور در سال 1382 نشان می­دهد که عمده صید در اندازه طولی کمتر از 33 سانتی­متر
می باشد. در ترکیب سنی این ماهی سه گروه سنی شامل 2،3و4 ساله مشخص گردید.مطابق را بطه طولی- وزنی با ضریب تبیین93=2 r و 69/2 b= با استفاده از آزمون Pauly الگوی رشد این گونه ایزومتریک (همسان) تشخیص داده شد. بیشترین میزان صید با دامنه طولی بزرگتر از 33 سانتیمتر در اسفندماه مشاهده گردید در حالیکه در سایر ماهها بیش از 90 درصد صید ماهی کپور را دامنه طولی کمتر از 33 سانتیمتر بخود اختصاص میداد. در ترکیب صید ماهی کلمه، 3 گروه سنی مشخص گردید که بیشترین درصد مربوط به 2 ساله ها و کمترین آن مربوط به 3 ساله ها می باشد.در رابطه طولی- وزنی ماهی کلمه با ضریب تبیین 90درصد=2 r و
2/3 b= با بکار گیری آ زمون فوق، رشد ماهی از نوع آلومتریک(نا همسان) تشخیص داده شد.

میزان صید ماهیان استخوانی در سواحل جنوبی دریای خزر در سال 1382 به 15540 تن رسیده که ماهی کپور بعنوان یکی از گونه های مهم تجاری از نظر میزان صید بوده و بعد از گونه­های سفید و کفال در مرتبه سوم اهمیت قرار گرفته است .

به رغم پایین بودن صید ماهی کپور در مقایسه با کل صید، بیش از هفتاد درصد صیدانواع ما هیان استخوانی استان گلستان را این گونه بخود اختصاص داده است. تغییرات صید ماهی کپور نشان می دهد که بیشترین و کمترین صید ماهانه این گونه در سال 82 به ترتیب مربوط به فروردین و دی ماه بوده و عمده صید در واحد تلاش بعنوان یک شاخص فراوانی در دو ماهه اول صید یعنی مهر و آبان سال 82 و فروردین سال 83 می باشد.

ماهی کلمه بلحاظ درصد پایین صید امروزه اهمیت خود را در صید تجاری از دست داده بطوریکه کمتر از 2/0 درصد کل صید ماهیان استخوانی در سه استان جنوبی در یای خزررا شامل شده است.

در بررسی ترکیب گونه ای صید استانی،صید ماهی کلمه در استان گیلان با 46 درصد بیشترین میزان صید را بخود اختصاص داده است.

نویسنده:غلامعلی بندانی
تعداد بازدید:2872
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co