طرح ها و پروژه ها
بررسی امکان پرورش فیلماهی Huso huso در استخرهای خاکی آب لب شور
توضیحات:ماهیان خاویاری از جمله آبزیان ارزشمندی هستند که پرورش آنها جهت تولید گوشت و استحصال خاویار مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با هدف امکان بهره‌برداری از آبهای لب‌شور زیرزمینی در مناطق مرکزی جهت پرورش فیل ماهی به عنوان مهمترین گونه ماهیان خاویاری اجرا گردید و بر اساس آن وضعیت سازگاری و عملکرد رشد این گونه در استخرهای خاکی آب لب‌شور مورد بررسی قرار گرفت.
متن:

بررسی امکان پرورش فیلماهیHuso husoدر استخرهای خاکی آب لب شور

مجری: مرتضی علیزاده

شماره ثبت

686/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ ایستگاه تحقیقاتی ماهیان آب شور

چکیده

ماهیان خاویاری از جمله آبزیان ارزشمندی هستند که پرورش آنها جهت تولید گوشت و استحصال خاویار مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با هدف امکان بهره‌برداری از آبهای لب‌شور زیرزمینی در مناطق مرکزی جهت پرورش فیل ماهی به عنوان مهمترین گونه ماهیان خاویاری اجرا گردید و بر اساس آن وضعیت سازگاری و عملکرد رشد این گونه در استخرهای خاکی آب لب‌شور مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تعداد 3000 عدد بچه فیل ماهی 20 گرمی از مرکز شهید مرجانی گرگان به ایستگاه منتقل و جهت سازگاری و پرورش اولیه به حوضچه‌های فایبرگلاس 2 متر مکعبی در فضای سرپوشیده معرفی گردید. طی این مرحله 15 روزه ماهیها بمرور با آب شور محل سازگار شده و تغذیه فعال خود را با استفاده از غذای دستی شامل گوشت چرخ شده کیلکا و خوراک GFT1 نشان دادند. ماهیها در این مرحله ضمن بازماندگی 85 درصد از سازگاری و رفتار ظاهری خوبی برخوردار بودند. سپس 2400 عدد از بچه ماهیها با وزن متوسط 21 گرم انتخاب و در 2 تیمار تراکم 4/0 و 8/0 عدد در متر مربع با دو تکرار در چهار استخر خاکی 1/0 هکتاری پرورش داده شدند. طی یک دوره پرورش 240 روزه، وزن متوسط ماهیها به حدود 970 گرم رسید و اختلاف رشد بین تیمارهای مورد مطالعه معنی‌دار نبود (P<0.05). میانگین بازماندگی نهایی تیمارها حدود 60 درصد و بدین ترتیب میزان تولید حدود 480 گرم در متر مربع (8/4 تن در هکتار) بدست آمد. در طول دوره پرورش فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیک آب استخرها کنترل و ثبت گردید. در این مدت شوری آب g/l13-5/11, دما 27-12, pH 4/9-1/8 و اکسیژن محلول mg/l9/8-5/4 بود. برای تغذیه ماهیها به ترتیب از خوراکهای GFT1 و GFT2 استفاده شد و ضریب تبدیل مجموع حدود 8/2 بود. به رغم سازگاری و رشد انفرادی مطلوب ماهیها در شرایط پرورشی مورد مطالعه لازم است به منظور امکان ارائه الگوی مناسب پرورش مطالعات بیشتری صورت گرفته و روشهای دیگر از جمله پرورش در استخرهای بتنی گرد و همچنین کاربرد سیستم‌های پرورشی مدار بسته به منظور کنترل و مدیریت عوامل مختلف پرورشی از جمله تغذیه مورد آزمایش قرار گیرند.

کلمات کلیدی: فیل ماهی ـ آب لب شور ـ استخر خاکی ـ یزد

نویسنده:مرتضی علیزاده
تعداد بازدید:3640
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co