طرح ها و پروژه ها
بررسی تغییرات جمعیت ماهیان خاویاری درآبهای ساحلی دریای خزر(استان گلستان)
توضیحات:در این مطالعه فراوانی جمعیت ماهیان خاویاری در اعماق کمتر از10 متر در حاشیه جنوب شرقی دریای خزر در4 منطقه، میانقلعه، خواجه نفس وترکمن صورت گرفت . فراوانی مطلق شاخص فراوانی نسبی(صیدبه ازای واحد تلاش) در مناطق ، ایستگاها و فصول مختلف طی سالهای84-82 فصول مختلف مورد بررسی قرارگرفت.
متن:

بررسی تغییرات جمعیت ماهیان خاویاری درآبهای ساحلی دریای خزر(استان گلستان)

مجری

غلامعلی بندانی

شماره ثبت

1188/85

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

موسسه تحقیقات شیلات ایران - مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی

چکیده

در این مطالعه فراوانی جمعیت ماهیان خاویاری در اعماق کمتر از10 متر در حاشیه جنوب شرقی دریای خزر در4 منطقه، میانقلعه، خواجه نفس وترکمن صورت گرفت . فراوانی مطلق شاخص فراوانی نسبی(صیدبه ازای واحد تلاش) در مناطق ، ایستگاها و فصول مختلف طی سالهای84-82 فصول مختلف مورد بررسی قرارگرفت.

درمدت این بررسی در مجموع،568 عدد ماهی خاویاری صیدگردید که 262عددمربوط به سال 83-82 و306عدد مربوط به سال 84-83 بود. تاس ماهی ایرانی بیشترین فراوانی،ازون برون،شیب،تاس ماهی روسی و فیل ماهی دررتبه های بعدی قرارداشتند. بیشترین فراوانی تاس ماهی ایرانی مربوط به منطقه تازه آباد می باشد ومناطق میانقلعه ، خواجه نفس وترکمن دررتبه های بعدی قراردارند..بیشترین فراوانی کل ماهیان خاویاری صید شده درسال 83-82 مربوط به عمق2مترودرسال 84-83 مربوط به عمق10مترمی باشد.

بیشترین تعداد ماهی صید شده درهرسری دام درروز(شاخص فراوانی نسبی)69/6 عدد به گونه تاس ماهی ایرانی تعلق داشت صید در واحدتلاش گونه های،ازون برون58/0 عدد،شیب28/0 عدد،تاس ماهی روسی21/0 عدد و فیل ماهی03/0 عدد بود.

دامنه سلولی تاس ماهی ایرانی درسالهای 84-82 ، 140- 10 سانتی مترمتغیر بود. آزمون تست توکی 05/0>p که بین میانگین طول و وزن تاس ماهی ایرانی درسالهای 83-84 و 84-83 اختلاف معنی دار نشان می دهد و در حالیکه برای ماهی ازون برون این اختلاف معنی دار نمی باشد .

بیشترین فراوانی طولی تاس ماهی ایرانی ، 7/41 درصد در طبقات طولی 25-20 سامتی مترمشاهده گردید.

رابطه رگرسیون طول- وزن برای گونه تاس ماهی ایرانی برای سالهای 83-82 و84-83 بترتیب ذیل محاسبه گردید.

سال (83-82) W=0.0069* L2.78 سال (84-83) W= 0.0088 L2.6965 ضریب چاقی برای گونه تاس ماهی ایرانی در فصلهای مختلف محاسبه گردید. بیشترین ضریب چاقی در فصلهای زمستان 82 وزمستان 83 بترتیب ،93/0و 41/0بدست آمد.

واژه های کلیدی: ماهیان خاویاری، جمعیت، ذخایر

نویسنده:غلامعلی بندانی
تعداد بازدید:2704
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co