طرح ها و پروژه ها
ترکیب و فراوانی صید میگو در چاهو شرقی
توضیحات:نظر به‌ اهمیت‌ مطالعه‌ در ارتباط با صید میگو و همچنین‌ صید ضمنی‌ و نوزاد آبزیان‌ تجاری‌ در منطقه ‌چاهو شرقی‌، بدلیل‌ دارا بودن‌ موقعیت‌ خاص‌ جغرافیایی‌ و شیلاتی‌، مطالعه‌ پیرامون ترکیب‌ و فراوانی‌ صید میگو، بررسی‌ میزان‌ ذخایر فراوانی‌ طولی‌، تراکم‌ زمانی‌ و مکانی‌ آبزیان‌ تجاری‌ و وضعیت‌ صید ضمنی‌ میگو در منطقه‌ چاهو شرقی‌ واقع‌ در جنوب‌ غرب‌ بندرعباس‌ از شهریور ماه‌ سال‌ 1379 شروع‌ و تا شهریور ماه‌ سال‌1380 ادامه‌ یافت‌.
متن:

ترکیب و فراوانی صید میگو در چاهو شرقی

مجری: کیوان اجلالی خانقاه

شماره ثبت

66/83

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

چکیده

نظر به‌ اهمیت‌ مطالعه‌ در ارتباط با صید میگو و همچنین‌ صید ضمنی‌ و نوزاد آبزیان‌ تجاری‌ در منطقه ‌چاهو شرقی‌، بدلیل‌ دارا بودن‌ موقعیت‌ خاص‌ جغرافیایی‌ و شیلاتی‌، مطالعه‌ پیرامون ترکیب‌ و فراوانی‌ صید میگو، بررسی‌ میزان‌ ذخایر فراوانی‌ طولی‌، تراکم‌ زمانی‌ و مکانی‌ آبزیان‌ تجاری‌ و وضعیت‌ صید ضمنی‌ میگو در منطقه‌ چاهو شرقی‌ واقع‌ در جنوب‌ غرب‌ بندرعباس‌ از شهریور ماه‌ سال‌ 1379 شروع‌ و تا شهریور ماه‌ سال‌1380 ادامه‌ یافت‌.

نمونه‌ برداری‌ بوسیله‌ یک‌ فروند شناور محلی‌ مجهز به‌ تور ترال‌ به‌ روش‌ مساحت‌ جاروب‌ شده‌(Sweptarea) صورت‌ گرفت‌.

فراوانی‌ طولی‌ و تعداد آبزیان‌ تجاری‌ نشان‌ داد که‌ این‌ منطقه‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ یکی‌ از نوزادگاههای‌ مهم میگو موزی‌ (Peneaus merguensis) و ماهی‌ حلوا سفید (Pumpus argenteus) مطرح‌ شود.

همچنین‌ افزایش‌ ناگهانی‌ میانگین‌ طول‌ کاراپاس‌ و میزان‌ CPUE میگوهای‌ منطقه‌، بخصوص‌ میگوی ‌موزی‌ در مهر ماه‌ ممکن‌ است‌ بدلیل‌ مهاجرت‌ جمعیت‌ نسبتاً بزرگی‌ از این‌ میگو از صیدگاههای‌ حوزه‌بندرعباس‌ به‌ منطقه‌ مورد بررسی‌ باشد.

بیشترین‌ طول‌ چنگالی‌ ماهی‌ حلوا سفید در منطقه‌ 30 سانتی‌ متر و کمترین‌ طول‌ 4 سانتی‌ متر بدست‌آمد. بیشترین‌ فراوانی‌ حلوا سفید نر در دامنه‌ طولی‌ 7/21-5/13 و بیشینه‌ فراوانی‌ ماهیان‌ ماده‌ در دامنه‌ طولی‌ بالاتر از 7/21 سانتی‌ متر بدست‌ آمد.

بیشترین‌ فراوانی‌ حلوا سفید در بهمن‌ ماه‌ 1379 و کمترین‌ آن‌ در آبان‌ ماه‌ 1379 و 1380 حاصل‌شد.

مقدار Lm50 برای‌ سه‌ گونه‌ موزی‌، سفیدMetapeneausaffinis و خنجری‌Parapeneaus styliferaبه‌ترتیب‌ 8/35، 3/24و 8/17 بدست‌ آمد. بررسی‌ نسبتهای‌ جنسی‌ نشان‌ داد که‌ بین‌ جنسهای‌ نر و ماده‌ میگوی‌ موزی‌ و سفید در اکثر ماههای‌ سال‌ نسبت‌ 1:1 برقرار است‌ (P>0.05) در حالیکه‌ بطور سالانه ‌نسبت‌ 1:1 برقرار نیست‌.

از 2270 کیلوگرم‌ صید ضمنی:‌ 91 درصد شامل‌ ماهیان‌ غیر تجاری‌ و 9 درصد شامل‌ ماهیان‌ تجاری‌ می‌باشد.

کلید واژه‌ها:

میگوی‌ سفیدسرتیز - میگوی‌ موزی‌ - ماهی‌ حلواسفید - صید ضمنی‌ - ماهی‌ شوریده‌ - قشم‌ -خوریات‌ - بندر خمیر

نویسنده:کیوان اجلالی خانقاه
تعداد بازدید:2765
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co