طرح ها و پروژه ها
ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی مازندران(83-1382)
توضیحات:کفال ماهیان بهمراه سایر ماهیان استخوانی توسط پره های ساحلی در سواحل ایران در سه استان گلستان، مازندران و گیلان صید میشوند. این تحقیق که در مناطق صید تجاری ایران طی سالهای 83-1382 انجام شده و شاخصهای صید و صید در واحد تلاش، طول، وزن، سن دو گونه کفال طلائی و پوزه باریک و ماهی آزاد دریای خزر و پارامترهای رشد برتالان فی، مرگ و میر و وزن توده زنده کفال طلائی برآورد شده است.
متن:

ارزیابی ذخایرماهیان استخوانی مازندران(83-1382)

مجری: حسن فضلی

شماره ثبت

775/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی دریای خزرچکیده

کفال ماهیان بهمراه سایر ماهیان استخوانی توسط پره های ساحلی در سواحل ایران در سه استان گلستان، مازندران و گیلان صید میشوند. این تحقیق که در مناطق صید تجاری ایران طی سالهای 83-1382 انجام شده و شاخصهای صید و صید در واحد تلاش، طول، وزن، سن دو گونه کفال طلائی و پوزه باریک و ماهی آزاد دریای خزر و پارامترهای رشد برتالان فی، مرگ و میر و وزن توده زنده کفال طلائی برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که میزان صید ثبت شده کفال ماهیان برابر 3870 تن میباشد و کفال طلائی 5/98 درصد از کل صید کفال ماهیان را بخود اختصاص میدهد. میزان صید در واحد تلاش کفال طلائی و پوزه باریک بترتیب 6/69 و 1/1 کیلوگرم در هر پره کشی برآورد شد. میزان صید ماهی آزاد بسیار ناچیز بود و فقط 6/3 تن گزارش گردید. میزان وزن توده زنده و حداکثر محصول قابل برداشت کفال طلائی بترتیب 8/11019 و 6/3322 تن برآورد شد.

نویسنده:حسن فضلی
تعداد بازدید:2637
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co