طرح ها و پروژه ها
دو رگه گیری بین فیلماهی و شیپ و پرورش نسل حاصل در شرایط کنترل شده
توضیحات:در این‌ پروژه‌ از تلاقی‌ دادن‌ فیلماهی‌ماده‌ (Huso huso) و شیپ‌نر (Acipenser nudiventris) دورگه‌ای‌ حاصل‌ گردید و بیوتکنیک‌ تکثیر و پرورش‌ آن‌ جهت‌ دست‌ یابی‌ به‌ نسل‌ برتر با والدین‌ مورد مقایسه‌ قرار گرفت‌.
متن:

دو رگه گیری بین فیلماهی و شیپ و پرورش نسل حاصل در شرایط کنترل شده

مجری: حالت قلی قزل

شماره ثبت

479/84

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر چکیده

در این‌ پروژه‌ از تلاقی‌ دادن‌ فیلماهی‌ماده‌ (Huso huso) و شیپ‌نر (Acipenser nudiventris) دورگه‌ای‌ حاصل‌ گردید و بیوتکنیک‌ تکثیر و پرورش‌ آن‌ جهت‌ دست‌ یابی‌ به‌ نسل‌ برتر با والدین‌ مورد مقایسه‌ قرار گرفت‌.

عملیات‌ انجام‌ شده‌ شامل‌ موارد ذیل‌ می‌باشد، انتخاب‌ و تهیه‌ مولدین‌ مناسب که از صیدگاه کومه ترکمن (ناحیه 4 شیلات)، ثبت جنسیت و پارامترهای بیومتری طول کل، طول چنگالی، دور شکم و وزن ماهیان مولد، نگهداری‌ مولدین‌ در استخرهای‌ مادر، تهیه‌ غده‌ هیپوفیز و هورمونهای‌ مورد نیاز و انجام‌ عملیات‌ تکثیر مصنوعی‌ و پرورش‌ نسل‌ حاصل‌ در شرایط‌ مصنوعی‌ بوده‌ است‌.

عملیات‌ اجرایی‌ در دو مرحله‌ تکثیر صورت‌ گرفت‌. در مرحله‌ اول‌ طی‌ عملیات‌ تکثیر، در مجموع‌ 24000 قطعه‌ لارو دورگه‌ (فیلماهی‌ ماده‌ شیب‌ نر) و تعداد 10500 قطعه‌ لارو فیلماهی‌ (شاهد) و 6870 قطعه‌ لارو دورگه‌ (شیپ‌ ماده‌ فیلماهی‌ نر) حاصل‌ گردید. نتایج‌ حاصل‌ بیانگر آن‌ است‌ که‌ درصد لقاح‌ و درصد تفریخ‌ دورگه‌ بمراتب‌ کمتر از گروه‌ شاهد بوده‌ است‌.

روند رشد نسل‌ حاصل‌ در مقایسه‌ با والدین‌ تا پایان‌ سال‌ اول‌ مطالعه‌ گردید. نتایج‌ آماری‌ نشان‌ داد که‌ رشد طولی‌ و وزنی‌ دورگه‌ با فیلماهی‌ بهم‌ نزدیک‌ بوده‌ و بین‌ ایندو فاکتور در دو گروه‌ نامبرده‌ با 95 درصد اطمینان‌ اختلاف‌ معنی‌ دار نمی‌باشد.

براساس‌ داده‌های‌ آماری‌ مرفومتریک‌ حاصل‌ از بررسی‌ بر روی‌ عوامل‌ متعدد ماهی‌شناسی‌ در 4 فاکتور، اختلاف‌ معنی‌ دار وجود دارد. این فاکتورها شامل نسبت فاصله باله مخرجی و سینه‌ای به طول کل و نیز نسبت ابتدای پوزه تا قسمت غضروفی دهان، عرض پوزه در ناحیه دهان و عرض پوزه در ناحیه سبیلک به طول سر بوده است.

صفت‌ هم‌ جنس‌ خواری‌ که‌ در فیلماهی‌ از آغاز طفولیت‌ به‌ وضوح‌ دیده‌ می‌شود، در میان‌ دورگه‌ بشدت‌ کاهش‌ می‌یابد. بعلاوه‌، دورگه‌ به‌ سهولت‌ به‌ غذای‌ دستی‌ عادت‌ نموده‌ و به‌ کم‌ غذایی‌ مقاومت‌ خوبی‌ نشان‌ داده‌اند.

در ضمن، تخم‌ لقاح‌ یافته‌ و بچه‌ ماهی‌ دورگه‌ در سطح‌ نسبتاً وسیع‌ قابل‌ تولید می‌باشند.

کلمات کلیدی: دورگه فیل ماهی و شیپ، تکثیر مصنوعی، ماهیان خاویاری

نویسنده:حالت قلی قزل
تعداد بازدید:2682
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co