طرح ها و پروژه ها
بررسی وضعیت صید و صیادی در رودخانه کارون (شوشتر تا اهواز)
توضیحات:به دلیل اهمیت رودخانه کارون و استعدادهای بالقوه آن، این مطالعه در بخش جلگه رودخانه (شوشتر تا اهواز) از دی ماه 1380 الی آذر ماه 1381 انجام شد. در این مسیر 6 منطقه که محل اصلی تخلیة صید بوده انتخاب گردیدند.
متن:

بررسی وضعیت صید و صیادی در رودخانه کارون (شوشتر تا اهواز)

مجری: محمد تقی کاشی

شماره ثبت

454/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

(مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات آبزی­پروری کشور (جنوب

چکیده

به دلیل اهمیت رودخانه کارون و استعدادهای بالقوه آن، این مطالعه در بخش جلگه رودخانه (شوشتر تا اهواز) از دی ماه 1380 الی آذر ماه 1381 انجام شد. در این مسیر 6 منطقه که محل اصلی تخلیة صید بوده انتخاب گردیدند. در طول اجرای پروژه 930 باراز قایق های صیادی آمارگیری بعمل آمد و نزدیک به 13 تن ماهی توزین و زیست سنجی گردید. بااستفاده از اطلاعات جمع آوری شده، میزان صید کل و هم چنین تلاش صیادی در منطقه محاسبه گردید. 20 گونه ماهیان صید شده در زمان اجرای پروژه متعلق به 4 خانواده بودند که ماهیان خانواده کپور ماهیانCYPRINIDAE با 16 گونه بیشترین فراوانی را بخود اختصاص داده بودند که 8 گونه آن متعلق به جنسBarbus بود.

روش نمونه گیری به صورت جمع آوری آمار واطلاعات در محل های تخلیة صید وبه صورت سرشماری در مکان و نمونه گیری در زمان انجام شد. (Stamatopoulos¸2002 )

میزان کل صید برآورد شده معادل 49568 کیلوگرم بود که از این میان ماهی شیربت با 15558 کیلوگرم و فراوانی معادل 31 درصد بیشترین میزان صید و ماهی سلیمانی با 4 کیلوگرم و فراوانی کمتر از 01/0 درصد کمترین میزان صید را دارا بودند.

در بین مناطق تخلیةصیدنیز، منطقةویس با 11197 کیلوگرم بیشترین میزان صید و سید خلف با 865 کیلوگرم کمترین میزان صید را بخود اختصاص دادند، هم چنین ماهی صبور که از ماهیان مهاجر به رودخانه
می باشد، با صید معادل 14794 کیلوگرم و فراوانی معادل 30 درصد پس از ماهی شیربت از بیشترین میزان صید و فراوانی برخوردار بود.

در بین ماه­ها، اردیبهشت با 9964 کیلو و فراوانی معادل 20 درصد بیشترین میزان صیدوآذرماه با 1931کیلو و فراوانی معادل 4درصد کمترین میزان صید را دارا بودند.

تلاش صیادی در طول اجرای پروژه، 2871 قایق روز بود که منطقة ملاثانی با 837 قایق روز بیشترین منطقة سید خلف با 87 قایق روز کمترین تلاش صیادی را دارا بودند. هم چنین در طول سال خرداد ماه با 350 قایق روز بیشترین و آذر ماه با 101 قایق روز کمترین تلاش را دارا بودند.

واژه های کلیدی: خوزستان - رودخانه کارون - باربوس - ماهیگیری- صیدوصیادی - تلاش صیادی.

نویسنده:محمد تقی کاشی
تعداد بازدید:2865
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co