طرح ها و پروژه ها
بررسی تغییرات جمعیت ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی دریای خزر(استان مازندران)
توضیحات:در این تحقیق تنوع و پراکنش انواع گونه ماهیان خاویاری در اعماق کمتر از 10 متر دریای خزر ، شاخص صید به ازای تلاش و ساختار جمعیت از جمله طول کل ، طول چنگالی و وزن در سالهای 84-1382 در حوضه جنوبی دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت .
متن:

بررسی تغییرات جمعیت ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی دریای خزر (استان مازندران)

مجری: داود کر

شماره ثبت

1205/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران- پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده

در این تحقیق تنوع و پراکنش انواع گونه ماهیان خاویاری در اعماق کمتر از 10 متر دریای خزر ، شاخص صید به ازای تلاش و ساختار جمعیت از جمله طول کل ، طول چنگالی و وزن در سالهای 84-1382 در حوضه جنوبی دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت .

عملیات نمونه برداری در 5 منطقه با استفاده از دام گوشگیر انجام شد .

سال 83-1382 به تعداد 301 عدد شامل 244 عدد تاس ماهی ایرانی ، 35 عدد اوزون برون ، 13عدد شیپ و 9 عدد تاس ماهی روسی صید شدند .

سال 84-1383 به تعداد 412 عدد ماهی خاویاری صید شد که شامل 369 عدد تاسماهی ایرانی ، 14 عدد ازون برون ، 7 عدد شیپ ، 21 عدد تاس ماهی روسی و یک عدد فیل ماهی بود . صید در واحد تلاش در سال 83-1382 برای تاسماهی ایرانی ، ازون برون ، شیپ و تاس ماهی روسی به ترتیب 07/4، 58/0، 22/0 و 15/0 عدد ماهی در واحد تلاش بود . این مقدار در سال 84-1383 برای تاسماهی ایرانی 15/6 ، ازون برون 23/0 ، شیپ 12/0 ، تاس ماهی روسی35/0 و فیلماهی 02/0 عدد ماهی بود.

در سال 83-1382 میانگین طول کل تاسماهی ایرانی 86/10±26 ، ازون برون 5/14± 7/49، شیپ 79/13± 38 و تاسماهی روسی 25/10 ± 1/43 سانتی متر بود. این مقدار در سال 84-1383 برای تاس ماهی ایرانی ، ازون برون ، شیپ و تاس ماهی روسی به ترتیب 56/8±0/21 ،53/26 ±5/52 ، 09/13 ±30 ، 2/12± 37/23 و یک عدد فیل ماهی به طول کل 50 سانتیمتر بوده است.

نویسنده:داود کر
تعداد بازدید:2866
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co