طرح ها و پروژه ها
مطالعه برخی واکنشهای ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی ماهی کپور علفخوار(آمور) علیه آئرموناس هایدروفیلاو در مجاورت برخی سموم ارگانوفسفره (دیازینون)
توضیحات:برخی واکنش های ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی ماهی کپور علفخوار در شرایط نرمال و علیه آئروموناس هایدروفیلا و همچنین درحضور سم دیازینون مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که کپور علف خوار دارای ایمنوگلوبولین های با وزن مولکولی 640-480 کیلو دالتون بوده که 20-15درصد کل پروتئین سرم را تشکیل می دهد. در آزمایش سمیت حاد، میزان غلظت LC50 طی 96 ساعت برابر 13/15 میلی گرم در لیتر برآورد شد و ماهیان باقی مانده دچار کم خونی (کاهش گلبولهای قرمز و لکوسیتها) و کاهش آنزیمهای خونی نظیر لاکتات دِهیدروژناز و آلانین آمینو ترانسفراز و کاهش پروتئین تام سرم و افزایش گلوکز خون شده بودند.
متن:

مطالعه برخی واکنشهای ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی ماهی کپور علفخوار (آمور) علیه آئرموناس هایدروفیلاو در مجاورت برخی سموم ارگانوفسفره (دیازینون)

مجری: مهدی سلطانی

شماره ثبت

642/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده

خلاصه:

برخی واکنش های ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی ماهی کپور علفخوار در شرایط نرمال و علیه آئروموناس هایدروفیلا و همچنین درحضور سم دیازینون مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که کپور علف خوار دارای ایمنوگلوبولین های با وزن مولکولی 640-480 کیلو دالتون بوده که 20-15درصد کل پروتئین سرم را تشکیل می دهد. در آزمایش سمیت حاد، میزان غلظت LC50 طی 96 ساعت برابر 13/15 میلی گرم در لیتر برآورد شد و ماهیان باقی مانده دچار کم خونی (کاهش گلبولهای قرمز و لکوسیتها) و کاهش آنزیمهای خونی نظیر لاکتات دِهیدروژناز و آلانین آمینو ترانسفراز و کاهش پروتئین تام سرم و افزایش گلوکز خون شده بودند. بعلاوه، با در معرض قرار گیری ماهیان با غلظتهای مزمن دیازینون (mg/L 4، 2، 1) به مدت 12 ساعت تغییرات وسیعی در شاخصهای خونی، بیوشیمیایی، مقدار لیزوزیم و قدرت بیگانه خواری لکوسیتهای خونی طی یک دوره 45 روزه پس از در معرض قرار گیری مشاهده شد. همچنین با ایمن سازی ماهیان با آنتی ژن سلول کامل غیر فعال شده آئروموناس هایدروفیلا و سپس در معرض قرارگیری آنها به mg/L 2 از دیازینون نشان داده شد که فاکتورهای ایمنی شامل جمعیت لکوسیتی قدرت بیگانه خواری لکوسیتها، تیتر آنتی بادی و مقدار لیزوزیم سرمی دچار سرکوب شدند. بررسی میکروسکوپیک بافتها با استفاده از میکروسکوپ نوری نیز حکایت از تغییراتی در بافتهای حیاتی کلیه، کبد، طحال و آبشش بود بطوریکه پرخونی و خونریزی و نکروز در بافتهای مذکور از علائم متداول میکروسکوپیک بود. در مطالعه میکروسکوپ الکترونی از بافتهای مذکور و نیز بافت اطراف سوراخهای بینی ماهیان در معرض سم قرار داده شده نیز بیانگر ایجاد ضایعاتی نظیر ضایعه شبکه رتیکولوآندوپلاسمیک، واکوئله شدن سلولهای مکعبی و دژنره شدن میتوکندریهای سلولهای کلیه و کاهش در تجمع مواد پروتئینی وزیکولها در سطح سلولها بوده است.

کلمات کلیدی: کپور علف خوار، آئروموناس هایدروفیلا، دیازینون، ایمنی اختصاصی، ایمنی غیر اختصاصی، سمیت حاد

نویسنده:مهدی سلطانی
تعداد بازدید:2907
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co