طرح ها و پروژه ها
بررسی اثرات بیهوشی عصاره و اسانس گل میخک در برخی گونه های آبزیان پرورشی
توضیحات:اثرات بیهوشی اسانس و عصاره­های آبی و آبی- الکلی گل میخک (Eugenia caryophyllata)در ماهی قزل­آلای رنگین­کمان(Oncorhynchus mykiss) ، کپور معمولی (Cyprinus carpio)، بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus و میگوی ببری سبز (P. semisulcatus) در تحت برخی شرایط کیفی آب شامل درجه حرارت و pH و شوری مورد مطالعه قرار گرفته است.
متن:

بررسی اثرات بیهوشی عصاره و اسانس گل میخک در برخی گونه­های آبزیان پرورشی

مجری: مهدی سلطانی

شماره ثبت

565/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر چکیده

اثرات بیهوشی اسانس و عصاره­های آبی و آبی- الکلی گل میخک(Eugenia caryophyllata)در ماهی قزل­آلای رنگین­کمان(Oncorhynchus mykiss) ، کپور معمولی (Cyprinus carpio)، بچه تاسماهی ایرانیAcipenser persicus و میگوی ببری سبز (P. semisulcatus) در تحت برخی شرایط کیفی آب شامل درجه حرارت و pH و شوری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان دادکه هیچ یک از عصاره­ها واجد اثرات بیهوش­کنندگی (تا غلظت ppm2000) نبوده در حالی که اسانس در غلظت­های ppm50 و بالاتر از اثرات بیهوش­کنندگی مناسبی برخوردار بوده است. مناسب­ترین غلظت بیهوش کنندگی اسانس در قزل آلا با توجه به زمان­های ایجاد بیهوشی و بازگشت از آن برابر ppm250 و در درجه حرارت 5 درجه سانتی­گراد و pH برابر با 7 در این ماهی بوده است. در مورد کپور معمولی بهترین عملکرد اسانس گل میخک در غلظت ppm 100، و در دمای °C25 و pHهای 7 و 8 و نیز دمای °C30 و 9=pH آب مشاهده گردیددر مورد بچه تاسماهی ایرانی نتایج نشان داد که غلظت بهینه برای بیهوشی و بازگشت ppm 75 و برای آرام کردن بچه­ ماهیها ppm 12 می­باشد.

بعلاوه اسانس گل میخک در غلظت بالاتر از ppm 50 قادر به ایجاد بیهوشی در میگوی ببری سبز بوده اما بسته به شرایط کیفی آب شامل درجه حرارت ، شوری می یابد از غلظت های متفاوتی برای ایجاد بیهوشی استفاده نمود.

وا‍‍‍ژ ه های کلیدی: ماهی قزل آلا، ماهی کپور ، تاس ماهی ایرانی ، میگوی ببری سبز ، اسانس ، عصاره ، گل میخک

نویسنده:مهدی سلطانی
تعداد بازدید:2952
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co