طرح ها و پروژه ها
بررسی تاثیر هوادهی بر میزان بازماندگی بچه ماهیان خاویاری قره برون (Acipenser persicus) در استخرهای خاکی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی گرگان در سال 1375
توضیحات:بمنظور بررسی اثر دستگاه هواده بر میزان بازماندگی بچه ماهیان خاویاری قره برون، تعداد 6 قطعه استخر خاکی به مساحت تقریبی 2 هکتار و با میانگین عمق آبگیری 5/2 متر انتخاب گردیدند.
متن:

بررسی تاثیر هوادهی بر میزان بازماندگی بچه ماهیان خاویاری قره برون (Acipenser persicus) در استخرهای خاکی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

شهید مرجانی گرگان در سال 1375

مجری: سعید یلقی

شماره ثبت

346/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکر تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی

-چکیده

بمنظور بررسی اثر دستگاه هواده بر میزان بازماندگی بچه ماهیان خاویاری قره برون، تعداد 6 قطعه استخر خاکی به مساحت تقریبی 2 هکتار و با میانگین عمق آبگیری 5/2 متر انتخاب گردیدند. این تحقیق با 2 تیمار استخرهای با هوادهی و استخرهای بدون هوادهی ( هرتیمار شامل3 استخر با تراکم های 80000، 1200000 و160000 قطعه لارو در واحد هکتار ) انجام گرفت. طی انجام آزمایش فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب مانند دما، شفافیت، اکسیژن محلول، نیترات، فسفات، قلیائیت و pH مورد اندازه گیری قرار گرفت. میزان رشد بچه ماهیان ووضعیت غذای زنده ( زئوپلانکتون و بنتوز) از طریق نمونه برداری هفتگی مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری t تست و آنالیز واریانس (ANOVA) وآزمون دانکن در سطح معنی دار 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله، میزان بازماندگی بچه ماهیان در دو تیمار از تفاوت معنی دار برخوردار بود. میزان فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب در بیشتر موارد اختلاف معنی دار نداشتند بجز اکسیژن که از هفته سوم به بعد تفاوت معنی دار داشت.

نویسنده:سعید یلقی
تعداد بازدید:2758
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co