طرح ها و پروژه ها
تکثیر مصنوعی و نیمه مصنوعی سس ماهی دریای خزر گونه Barbus capito با استفاده از عصاره غده هیپوفیز و هورمونهای سنتتیک نظیر HCG ، LRH-a ، GnRH ،Thyroxin ، Metachloroperamid و پرورش لاروها تا حد انگشت قد
توضیحات:سس‌ ماهی‌ Barbus capito یکی‌ از گونه‌ هایی‌ است‌ که‌ مورد خطر جدی‌ قرار دارد. هدف‌ از این ‌پروژه‌ تکثیر مصنوعی‌ ونیمه‌ مصنوعی‌ آن‌، جهت‌ بازسازی‌ ذخایر این‌ ماهی‌ می‌ باشد .بمنظور بدست‌آوردن‌ زی‌ فن‌ تکثیر مصنوعی‌ ونیمه‌ مصنوعی‌ سس‌ ماهی‌ بزرگ‌ سر،از 75 عدد مولد ماده‌ باوزن‌ میانگین‌7/4 کیلوگرم‌ و20 عدد مولد نر باوزن‌ میانگین‌ 75/1 کیلوگرم‌ که‌ از مصب‌ رودخانه‌ سفیدرود صید گردیده‌بودند، استفاده‌ گردید.
متن:

تکثیر مصنوعی و نیمه مصنوعی سس ماهی دریای خزر گونهBarbus capitoبا استفاده از عصاره غده هیپوفیز و هورمونهای سنتتیک نظیر HCG ، LRH-a ، GnRH ،Thyroxin،Metachloroperamid و پرورش لاروها تا حد انگشت قد

مجری:

حمید عبداله­پور بی ریا

شماره ثبت

571/82

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – پژوهشکده آبزی­پروری (آبهای داخلی)

چکیده‌

سس‌ ماهی‌Barbus capito یکی‌ از گونه‌ هایی‌ است‌ که‌ مورد خطر جدی‌ قرار دارد. هدف‌ از این ‌پروژه‌ تکثیر مصنوعی‌ ونیمه‌ مصنوعی‌ آن‌، جهت‌ بازسازی‌ ذخایر این‌ ماهی‌ می‌ باشد .بمنظور بدست‌آوردن‌ زی‌ فن‌ تکثیر مصنوعی‌ ونیمه‌ مصنوعی‌ سس‌ ماهی‌ بزرگ‌ سر،از 75 عدد مولد ماده‌ باوزن‌ میانگین‌7/4 کیلوگرم‌ و20 عدد مولد نر باوزن‌ میانگین‌ 75/1 کیلوگرم‌ که‌ از مصب‌ رودخانه‌ سفیدرود صید گردیده‌بودند، استفاده‌ گردید. مولدین‌ مذکور طی‌ چندین‌ مرحله‌، دردرجه‌ حرارتها وزمانهای‌ مختلف‌ (ازمورخه‌ 20/1/80 لغایت‌ 6/3/80 ودامنه‌ حرارتی‌ 27-17 درجه‌ سانتیگراد) باعصاره‌ غده‌ هیپوفیزوهمچنین‌ هورمونهای‌ سنتتیک‌، نظیر LRH-a، a+HCG LRH-، PG+HCG، LRH-a+HCG+PGو PG+Thyroxinتحت‌ آزمایشهای‌ هورمون‌تراپی‌ قرارگرفتندکه‌ درنتیجه‌ 5 عدد ماهی‌ از تیمارLRH-a+HCG+PG، یک‌ عدد ماهی‌ازتیمار PG+HCGویک‌ عدد ماهی‌ از تیمارPG+Thyroxin به‌ هورمونوتراپی‌ جواب‌ مثبت‌ دادند وبطور متوسط‌ ازهرماهی‌ حدود 4000 عددتخمک‌ باقطر 3/2-2 میلیمتر حاصل‌ آمدکه‌ پس‌ از لقاح‌ وجذب‌ آب‌ قطر تخمها به‌ 8/2-6/2 میلیمتررسید .تعداد تخمک‌ خشک‌ دریک‌ گرم‌ حدود 420-380 عدد بودکه‌ بعد از لقاح‌ وجذب‌ آب‌ به‌ حدود140-120 عدد رسید .از مجموع‌تخمکهای‌ حاصله‌ پس‌ از عمل‌ لقاح‌ وانکوباسیون‌ دردرجه‌ حرارت‌ 23درجه‌ سانتیگراد (2024 ساعت‌ -درجه‌)، حدود 12000 عدد پیش‌ لارو باطول‌ کل‌ 5/9-5/8 میلیمتربدست‌ آمد (پیش‌ لاروهای‌B.capito درمرحله‌ هفتم‌ جنینی‌ از تخم‌ خارج‌ گردیدند). درصدتخم‌گشایی‌ نیز بعلت‌ عدم‌ کیفیت‌ مناسب‌ آب‌ ودرنتیجه‌ قارچ‌ زدگی‌ تخمها،حدود50درصد برآوردگردید.دوره‌ لاروی‌B.capito دردرجه‌ حرارت‌ متوسط23 ‌ درجه‌ سانتیگراد،روزپس‌ ازتخم‌ گشایی‌آغاز گردیدلاروهادراین‌ زمان‌ به‌ طول‌ و وزن‌ بترتیب‌5/11 -2/11=TL و mg 12=W رسیدند.شروع‌ تغذیه‌ مختلط‌ این‌ گونه‌ از ماهیان‌، همزمان‌ باپر شدن‌ کیسه‌ شنای‌ آنان‌ یعنی‌ 4 روز پس‌ از تخم‌گشایی‌ اتفاق‌ افتاد .بمنظور تغذیه‌ مختلط‌ از ناپلی‌ آرتمیا و غذای‌ کنسانتره‌ آغازین‌ قزل‌آلا(SFt) استفاده ‌گردید .لاروها پس‌ از 15 روز تغذیه‌ دستی‌ درونیرو ، به‌ استخر خاکی‌ 450 مترمربعی‌ که‌ از قبل‌ آماده‌ شده‌بود، معرفی‌ شدند .درطول‌ مدت‌ پرورش‌، اکسیژن‌ محلول‌ و پی‌ اچ‌ آب‌ استخر به‌ صورت‌ روزانه‌، سایرخواص‌ فیزیکی‌ وشیمیایی‌ آب‌ بصورت‌ هفتگی‌ وتعیین‌ بیومس‌ بنتوزی‌ کف‌ استخر بصورت‌ ماهانه‌ انجام‌گرفت.درنهایت‌ بچه ماهیان5 ماهه‌ بانرخ‌ بازماندگی‌ 60درصد به‌ میانگین‌طولی‌ووزنی بترتیبcm17=TL و gr1/50=W رسیدند. ضریب‌ چاقی‌ درماههای‌ اول‌ ،دوم‌، سوم‌، چهارم‌ و پنجم‌ بترتیب‌26/2، 17/1، 4/1، 85/1 و 02/1 محاسبه‌ گردید .

نویسنده:حمید عبداله پور بی ریا
تعداد بازدید:2913
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co