طرح ها و پروژه ها
بررسی کمی و کیفی و بهداشتی بچه ماهیان خاویاری کارگاههای سد وشمگیر و شهید مرجانی
توضیحات:بررسی کمی وکیفی بچه ماهیان خاویاری در سال 1380و1379در استان گلستان در دو کارگاه شهید مرجانی و سد وشمگیر از تاریخ اردیبهشت ماه شروع شده وتا پایان تیر ماه همان سال ادامه داشته است در سال 79 از مجموع 64 استخر کارگاه سد وشمگیر تعداد 15 استخر و از کارگاه شهید مرجانی تعداد 2 استخر بطور تصادفی انتخاب شدندو در سال 80 از مجموع 65 استخر کارگاه سد وشمگیر تعداد 17 استخر و از کارگاه شهید مرجانی تعداد 5 استخر برای نمونه برداری انتخاب شدند.
متن:

بررسی کمی و کیفی و بهداشتی بچه ماهیان خاویاری کارگاههای سد وشمگیر و شهید مرجانی

مجری:

کامران عقیلی

شماره ثبت

575/86

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی

چکیده

بررسی کمی وکیفی بچه ماهیان خاویاری در سال 1380و1379در استان گلستان در دو کارگاه شهید مرجانی و سد وشمگیر از تاریخ اردیبهشت ماه شروع شده وتا پایان تیر ماه همان سال ادامه داشته است در سال 79 از مجموع 64 استخر کارگاه سد وشمگیر تعداد 15 استخر و از کارگاه شهید مرجانی تعداد 2 استخر بطور تصادفی انتخاب شدندو در سال 80 از مجموع 65 استخر کارگاه سد وشمگیر تعداد 17 استخر و از کارگاه شهید مرجانی تعداد 5 استخر برای نمونه برداری انتخاب شدند. بررسی کیفی شامل الف) بررسی بچه ماهیان از نظر بیماری ب) بررسی فیزیکی و شیمیایی استخرها و ج)بررسی فیتوپلانکتونی بوده است و بررسی کمی مسائل مرتبط با شمارش تعداد بچه ماهیان در هنگام رها سازی، ضریب رشد و ضریب چاقی را مورد مطالعه قرار داده است.

در بررسی بیماریهای بچه ماهیان درکارگاه شهید مرجانی از تعداد 210 قطعه بچه ماهی در سال 79 و 372 نمونه در سال 80 که مورد بررسی قرارگرفتند هیچ گونه آلودگی مشاهده نگردید در صورتی که در نمونه برداری در سال 79 ،کارگاه سد وشمگیر از تعداد 953 قطعه بچه ماهی مورد مطالعه 1/36% آلوده به انگل تریکودینا و از تعداد 1196 نمونه برداری در سال 80 مقدار 4/16% بچه ماهیان به این انگل آلوده بوده اند و پس از آن آلودگی انگلی ژیرو داکتیلوس در رتبه بعدی قرار داشته است . در بحث فیزیکی و شیمیای آب مشخص گردید متوسط درجه حرارت آب دو کارگاه از حد اپتیمم پرورش بالاتر بوده است میزان شفافیت پایین و نیترات، نیتریت وارتوفسفات در محدوده مناسب بوده اند. بررسی های فیتوپلانکتونی نشان می دهدکه در کارگاه سد وشمگیر فیتوپلانکتون های متعلق به شاخه کلروفیتا دارای بالاترین بیومس بوده وسپس شاخه های کریزوفیتا وسیانوفیتا در رتبه های بعدی قرار داشته اند و بیشترین تراکم فیتوپلانکتونی متعلق به جنسهایPediastrum ،Cholorella وScenedesmus بود. درکارگاه شهید مرجانی شاخه های فوق به همان ترتیب دارای بیشترین تراکم بوده اند.

بررسی کمی در دوکارگاه نشان می دهد که در سال 79کارگاه سد وشمگیر 6/83 درصد از کل تولید و کارگاه شهید مرجانی 4/16 درصد کل تولید و در سال 80 کارگاه سد وشمگیر 63/59 درصد تولید وکارگاه شهید مرجانی 36/40 درصدکل تولید استان را به خود اختصاص داده است در سال 79 درکارگاه سد وشمگیر بیشترین و کمترین تولید مربوط به گونه قره برون با 4/84 درصد و چالباش با 8/3 درصد بوده است و درسال 80 قره برون با 98% بیشترین و ماهی شیب با 5/0% کمترین تولید رابخود اختصاص داده است. بیشترین درصد رهاسازی زیر3 گرم متعلق به گونه قره برون با 76% در سال 79 بوده و در سال 80 ماهی قره برون با 7/63% به خود اختصاص داده است . درکارگاه شهید مـرجانی بیشترین وکمتـرین تولید مربوط به گونه چـالباش با6/ 35 درصد وقره برون با 28/29 درصد در سال 79 بوده و بیشترین درصد رهاسازی زیر3 گرم متعلق به گونه قره برون با 5/83% بوده است . و در سال 80 نیز بیشترین تولید ماهی این کارگاه، قره برون با 71% و کمترین مربوط به فیل ماهی با 8% بوده است و بیشترین درصد رهاسازی زیر 3 گرم نیز در همین سال مربوط به گونة قره برون با 86/23%بوده است.

واژه های کلیدی: ماهیان خاویاری ، رها سازی ، ضریب رشد ، ضریب چاقی ، استان گلستان

نویسنده:کامران عقیلی
تعداد بازدید:2851
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co