طرح ها و پروژه ها
بررسی زیست شناسی سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis و پراکنش آن با اهداف تکثیر و پرورش
توضیحات:این بررسی به مدت یک سال از مرداد ماه 1382 تا تیر ماه 1383 در سفیدرود و سرشاخه های آن انجام گرفت. تعداد 2027 عدد سیاه ماهی که 800 عدد نر، 629 عدد ماده و 598 عدد نامشخص بودند، توسط تور پرتابی (ماشک) ثابت صید گردید. دامنه طولی سیاه ماهی بین 33 تا 255 با میانگین 46± 56/119 میلی متر، دامنه وزنی بین5/257-42/0 با میانگین06/39± 04/34 گرم ، دامنه سنی+0 تا +5 با میانگین 959/0±76/1 سال اندازه گیری شد. فراوانی نسبی سیاه ماهی در سفیدرود 1/65 درصد بود.
متن:

بررسی زیست­شناسی سیاه­ماهیCapoeta capoeta gracilisو پراکنش آن با اهداف تکثیر و پرورش

مجری:

مهدی مرادی چافی

شماره ثبت

927/86

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – پژوهشکده آبزی­پروری ( آبهای داخلی ) چکیده

این بررسی به مدت یک سال از مرداد ماه 1382 تا تیر ماه 1383 در سفیدرود و سرشاخه های آن انجام گرفت. تعداد 2027 عدد سیاه ماهی که 800 عدد نر، 629 عدد ماده و 598 عدد نامشخص بودند، توسط تور پرتابی (ماشک) ثابت صید گردید. دامنه طولی سیاه ماهی بین 33 تا 255 با میانگین 46± 56/119 میلی متر، دامنه وزنی بین5/257-42/0 با میانگین06/39± 04/34 گرم ، دامنه سنی+0 تا +5 با میانگین 959/0±76/1 سال اندازه گیری شد. فراوانی نسبی سیاه ماهی در سفیدرود 1/65 درصد بود.

میانگین ضریب چاقی آن 13/0±07/1 بود. بین طول چنگالی و وزن بدن سیاه ماهی رابطه نمایی w=0.00002L 2.96 برقرار بوده و ضریب همبستگی بین آنها 11/99 درصد تعیین شد. میزان ضریب k برای کل سیاه ماهیان 114/0، L¥ نیز 5/373 میلی متر بدست آمد. میانگین طول نسبی روده (RLG ) سیاه ماهی در سفیدرود 55/1±08/6 بود. تغذیه فیتوپلانکتونی سیاه ماهی در سفیدرود بیشتر از شاخه Chrysophyta بوده و از لحاظ تغذیه بنتیکی خاک رس، جلبک رشته ای، دتریت، لارو حشرات آبزی و دانه علوفه گیاهی را مورد مصرف قرار داده است.

میزان هم آوری مطلق آن از 1823 تا 9274 با میانگین 1/2169±8/4553 عدد تخم بود. با توجه به شاخص بدنی غدد جنسی (GSI) و درصد فراوانی مراحل بلوغ جنسی، زمان تخمریزی سیاه ماهی در سفیدرود از فروردین شروع و در خرداد به اوج رسیده و در تیر ماه خاتمه می یابد.

نویسنده:مهدی مرادی چافی
تعداد بازدید:2851
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co