طرح ها و پروژه ها
ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر در سال 84-83
توضیحات:در فصل صید 84 – 1383، در راستای اجرای پروژه ارزیابی ذخایر برای جمع آوری جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ بیومتریک‌ وآمارصید،پنج‌ گروه‌ سیاردرمناطق‌ انزلی‌، کیاشهر، نوشهر، بابلسر و ترکمن‌ از شروع‌ تاخاتمه‌ صید مشغول‌ فعالیت‌ بوده‌ اند . داده‌ های‌ جمع‌ آوری‌ شده‌ به‌ تفکیک‌گونه‌ وبرای‌ هرگروه‌ سنی‌ به‌ رایانه‌ داده‌ شد .
متن:

ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر در سال 84-83

مجری: شهرام عبدالملکی

شماره ثبت

522/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده آبزی پروری (آبهای داخلی)

چکیده

در فصل صید 84 – 1383، در راستای اجرای پروژه ارزیابی ذخایر برای جمع آوری جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ بیومتریک‌ وآمارصید،پنج‌ گروه‌ سیاردرمناطق‌ انزلی‌، کیاشهر، نوشهر، بابلسر و ترکمن‌ از شروع‌ تاخاتمه‌ صید مشغول‌ فعالیت‌ بوده‌ اند . داده‌ های‌ جمع‌ آوری‌ شده‌ به‌ تفکیک‌گونه‌ وبرای‌ هرگروه‌ سنی‌ به‌ رایانه‌ داده‌ شد . در آنالیزنمونه‌ ها از روش‌ های‌ محاسبه‌ و برآورد میانگین‌ های‌طول‌ ،وزن‌ وسن‌ ومحاسبه‌ ضرائب‌ رشدازطریق‌ فرمول‌ برتلانفی‌ ،محاسبه‌ ضریب‌ مرگ‌ ومیرکل‌ ازمعادله ‌بورتون‌ وهولت‌ ، محاسبه‌ ضریب‌ مرگ‌ ومیرطبیعی‌ ازطریق‌ فرمول‌ پاولی‌ وبرآوردمیزان‌ زی‌ توده‌ ازطریق‌آنالیزکوهورت‌ استفاده‌ گردید .کل‌صیدبابرآوردمیزان‌ صیدقاچاق‌ حدود 14/15 هزارتن‌ برآوردگردید. صید ثبت شده شرکتهای تعاونی پره به میزان 10644 تن بوده است که 2/70 درصد صید کل را شامل می شود. صید کل‌ ماهی‌ سفید6612 تن برآورد گردید و در مقایسه‌ با سال ‌قبل‌ حدود 1856 تن‌ (22 درصد) کاهش داشته است. مقدار زی‌ توده‌ این‌ ماهی‌ درآبهای‌ ایرانی‌ دریای‌ خزر 4/20 هزارتن‌ برآوردگردید

میزان ‌صید کفال‌ طلائی6/4452 تن‌ برآورد گردید که‌ حدود 2/29 درصد کل صید را شامل گردید. زی توده کفال طلایی مقدار 2/12 هزار تن برآورد گردید و حداکثر محصول قابل برداشت آن به میزان 3577 تن برآورد شد . کفال‌ پوزه‌ باریک‌ حدود 4/1 درصد از صید کفال‌ ماهیان‌ را تشکیل‌ داد.

میزان‌ صید ماهی کپور در سال 84 – 1383 به روند افزایشی خود ادامه داد و میزان صید آن در شرکتهای تعاونی پره به مقدار 3087 تن رسید که نسبت به سال قبل 2/2 برابر افزایش نشان داده است . عمده صید این ماهی در سواحل استان گلستان بوده و قسمت زیادی از آن در اندازه های غیر استاندارد صید شده اند و فراوانی طولی این ماهی بخوبی حرکت قله فراوانی را نشان می دهد .

صیدماهی‌ سوف‌ درسال‌ 84 - 83 نسبت به سال قبل توام با کاهش بوده و به 5/22 تن رسید . قسمت اعظم‌ صید را ماهیان‌ نابالغ‌ و غیراستاندارد تشکیل‌ داد. تقریبا تمامی‌ صید ماهی‌ سوف‌ ناشی‌ از رهاکرد چند میلیونی‌ بچه‌ ماهیان‌ سوف‌ توسط‌ شیلات‌ ایران‌ بوده و عمدتا در استان گیلان صید می گردد .

کل‌صیدماهی‌ سیم‌ 4/27 تن‌ برآورد گردید که‌ قسمت‌ اعظم‌ آن‌ را ماهیان‌ نابالغ‌ و غیر استاندارد تشکیل‌ داد و نسبت به سال قبل 1 تن افزایش نشان داد .

جمعیت ماهی ماش بشدت بحرانی بوده و میزان صید آن در حد یسیار پایینی می باشد. بطوریکه در فصل صید 84 – 83 تنها 500 کیلوگرم ماهی ماش صید گردید . لذا بازسازی ذخایر این ماهی می بایستی مورد توجه جدی و در دستور کار شیلات ایران قرار گیرد .

نویسنده:شهرام عبدالملکی
تعداد بازدید:2791
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co