طرح ها و پروژه ها
شناسائی و تعیین هویت ویروسهای بیماریزا در میگو با استفاده از روشهای نوین به منظور ابداع و معرفی کیتهای مولکولی تشخیص سریع) کیت بیماریهای ویروسی میگو شامل TSV, HPV,MBV
توضیحات:شماره مصوب: 89061-8904-12-80-12 واحد اجرا: موسسه تحقیقات شیلات ایران – پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور-استان بوشهر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: محمد افشارنسب سال شروع:1389 سال خاتمه: 1393
متن:

اهمیت ، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

پرورش میگو در دنیا رشد فزاینده ائی داشته و در سال 2013 به رقم 2/4میلیون تن رسید.درایران نیز روزبروز پرورش میگو در حال گسترش بوده و پیش بینی می­شود در سال 1393 تولید به رقم 20 هزارتن بالغ گردد. در این میان مهمترین چالش در تولید میگو موضوع بهداشت و بیماریها می­باشد. بطوریکه در سال 1393 نیز مجددا بیماری لکه سفید مزارع پرورش میگو در چابهار را آلوده نموده و خسارت زیادی به این صنعت واردنمود.بمنظور کنترل و پیشگیری از بیماریهای ویروسی شناخت روشهای دقیق و سریع که بتواند عامل بیماری (ویروس) را در پائین ترین سطوح و مقدار شناسائی و تشخیص دهد ضروری است. در این پروژه با استفاده از روشPolymerase Chain Reaction (PCR) که از حساسیت(Sensitivity) و اختصاصیت(Specificity) و کارائی(Efficiency) بالائی برخوردار بوده و به صورت کیتهای تجارتی عرضه می­شود برای این منظور استفاده شده است. تاکنون این کیتها از خارج کشور تامین گردیده است، اما با توجه به تغییرات شدیدی که در سویه های ویروس در هر منطقه وجود دارد ضرورت تولید این کیتها با سویه های که در داخل ایجاد بیماری میکنند اجتناب ناپذیر است.در این پروژه ابتدا نسبت به شناسائی ویروس بیماری با استفاده از روشهای مطالعات بالینی، آسیب شناسی، میکروسکوپ الکترونی و کیت تشخیصIQ2000 اقدام و سپسبیماری تایید و نسبت به استخراجDNA ویروس ها اقدام گردید. با استفاده از نرم افزارOligoنسبت به طراحی پرایمر اقدام و با پرایمرهای تولیدی نسبت به شناسائی ویروس اقدام و برای تایید از کیت تشخیصیIQ2000 استفاده گردید.تشخیص قطعی ویروس با پرایمر اختصاصی اقدام و با تشکیل باندbp185حساسیت و اختصاصیت پرایمر طراحی شده مورد بررسی قرار گرفته و تایید گردید.

واژه های کلیدی: شناسائی، ویروس، کیت تشخیصی، روشهای نوین مولکولی

نتایج:

در این پروژه نسبت به شناسائی ویروس مونودن باکولوویروس اقدام و با استفاده ازنرم افزارOligoنسبت به طراحی پرایمر اقدام گردید. سپس حساسیت و اختصاصیت پرایمر طراحی شده با کیتهای لکه سفید، ویروس نکروز عفونی زیرپوستی و بافتهای خونسازو ویروس شبه پارو هپاتوپانکراس اقدام و مشخص گردید که پرایمر طراحی شده در حد100pg دارای حساسیت و اختصاصیت پرایمر فقط برای شناسائی ویروس باتشکیل باند185bpمی­باشد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

در این طرح ضمن شناسائی ویروس عامل بیماری نسبت به پرایمر اختصاصی اقدام که دستوالعمل اجرائی آن مطابق استفاده از کیتهای تجاری ارائه و جهت استفاده در آزمایشگاههای سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شیلات ایران و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مورداستفاده قرار می­گیرد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

کلیه مراکز آزمایشگاههای سازمان دامپزشکی کشور

تعداد بازدید:2497
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co