طرح ها و پروژه ها
برداشت مرحله ای میگوی سفید غربی(Litopenaeus vannamei) در سیستم پرورش متراکم در سایت حله بوشهر
توضیحات:شماره مصوب: 89079-12-80-2 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: احمد مال الهی- غلمحسین فقیه سال شروع: 1389 سال خاتمه: 1390
متن:

·اهمیت ، ضرورت، اهداف و روش تحقیق: به سبب عوامل متعدد صنعت پرورش میگو به مرحله حساس و بحرانی (بیماری لکه سفید وغیره) رسیده و سود دهی مزارع زیر سوال میباشد. کم آبی و نقص در سایر امکانات و مشکلات گوناگون در سالیان آتی، پایداری و استمرار تولید میگونیازمند افزایش تولید با قابلیت کنترل بیماریها، کاهش آلودگی در واحد سطح در مزارع پرورشی میباشد. تراکم پذیری و رشد سریع میگوی وانامی در استخرهای پرورشی میتواند پاسخگوی برداشت مرحله ای با رشد متناسب میباشد. چرا که در ماههای آخر با کم شدن تراکم ضریب ایمنی بالا رفته همچنین با عرضه پلکانی محصول به بازار از افت قیمت جلوگیری بعمل می آید.

·نتایج:دستاوردهای حاصل از این تحقیق نشان میدهد رشد در روز و افزایش وزنی ده روزه میگوهای شاهد بالاتر از میگوهای آزمون قرار دارد.

نمودارهای زیر افزایش وزن ده روزه و رشد در روز میگوهای شاهد و آزمون را میتوان مشاهده نمود.

میانگین افزایش وزن ده روزه میگوها را نشان میدهد.

میانگین رشد ده روزه را نمایش میدهد.

جدول زیر نتایج نهاییاستخرهای شاهد وآزمون را به تفکیک طی جدول زیر نمایش میدهد. چنانچه ملاحظه میگردد برداشت استخرهای آزمون دوبرابر استخرهای شاهد میباشد.

جدول: برداشت مرحله اول و نهایی بتفکیک استخر نشان میدهد.

نوع استخر

مرحله اول

مرحله دوم

برداشت کل

شاهد

B1

0

1824

5509

B2

0

2000

B3

0

1685

آزمون

B4

1373

1663

9037

B6

1365

1748

B7

1105

1783

بطورکلی دستاوردهای نهایی پروژه براساس اهداف طی جدول شماره 5 باین شرح ارائه میگردد. استخر شاهد: برداشت مرحله اول نداشته میانگین برداشت نهایی، برداشت بر هکتار و مقدار غذای مصرفی برحسب کیلوگرم ومیزان ضریب تبدیل غذایی ارائه شده است. در خصوص استخرآزمون نیز میانگین کلیه موارد فوق به انضمام برداشت مرحله اول قید شده است.

جدول شماره5: میانگین نتایج استخرهای شاهدوآزمون در پروژه برداشت مرحله ای1390

نوع استخر

تراکم بر مترمربع

برداشت اولkg

برداشت دومkg

برداشت نهاییkg

برداشت برهکتارkg

غذای مصرفیkg

FCR

شاهد

25

0

1836.3

1836.3

4590.8

2798.3

1.52

آزمون

50

1281

1731

3012.3

7530

4567

1.51

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

1- میتوان از تراکمهای بالاتر در پرورش میگو سایت حله استفاده نمود.

2-از برداشت مرحله ای میتوان به منظور حفظ ایمنی میگوهااستفاده نمود.

3- با بکارگیری این روش میتوان بازار فروش نیز کنترل و اداره نمود. میتوان طی چند مرحله میگو به بازارهای مصرف عرضه نمود.

4- محصول را میتوان بخوبی کنترل بهداشتی(از نظر ضایعات احتمالی زمان برداشت، کنترل پوست میگوهاو غیره) نمود.

5-میتوان محصول را بسهولت سایز بندی ، درجه بندی و ارزش گذاری نمود.

·ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:دستاوردهای پروژه را میتوان در کلیه مناطق جنوبی کشور یا سایر مناطق دارای پرورش میگو بکار بست.

تعداد بازدید:2408
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co