طرح ها و پروژه ها
پایش منابع شیلاتی زیستگاههای مصنوعی در آبهای شرق جزیره کیش
توضیحات:شماره مصوب: 90137- 12- 75-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: جزیره کیش نام هماهنگ‌کننده/مجری مسئول/مجری: دانیال اژدری سل شروع:1/ 7/ 1390 سال خاتمه:1/7/ 1392
متن:

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق:

ایجاد زیستگاه مصنوعی در دریا جهت بهبود وتوسعه و بهره برداریبیشتر از آنها است .بخصوص در مورد ماهیان کفزی وبهره برداری پایدار و در افزایش تولید موثر میباشند.

درسواحل و جزایر ایران به دلیلاستفاده بی رویه از اکوسیستمهای آبی و عواملی دیگر ناشی از فعالیتهای طبیعی و انسانی، آسیبهای فراوانی وارد شده و سبب مرگ و میر و معرض خطر افتادن آبزیان شده . یکی از راههایی موثر توسعه زیستگاههای مصنوعی به منظور حفظ، احیاء و بهبود محیط زیست دریایی است.

در سال 1388 اقذام به استقرار سازه های زیستگاه مصنوعی در شرق جزیره کیشبا هدف پایش و مطالعهاثر این سازه ها در تجمع و افزایش تولیددر جمعیت آبزیان اعم از ماهیها و ماکرو بنتوزها شد.

دراین بررسی جمعیت ماهیها به همراه بعضی فاکتورهای موثراز جمله دما،شوری،pH ، شفافیت و عمق در آنها و همچنین از زیستگاههای طبیعی به عنوان شاهد استفاده شد.

داده های بدست آمده با بهره گیری از برنامه هایSPSS وExel مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و برای مقایسه با شاهد از آزمونT-testاستفاده .

نتایج:زیستگاههای مصنوعی اثرافزایشی بر جمعیت ماهیها و بنتوزها در اکوسیستم داشته و میتوان از این تکنیک به عنوان ابزاری در توسعه زیستگاهها و افزایش تولید آبزیان و بویژه ماهیان کفزی در دریا بهره برداری نمود.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

تکنیکهای ایجاد زیستگاههای مصنوعی دریایی اعم از طراحی، ساخت و استقرار در دریا و بررسیها و مطالعات آنها در ایران موجود است و پرداختن به این موضوع علاوه بر حفظ و ارتقا محیط زیست دریامیتواند در ایجاد اشتغال و درآمد و توسعه کشور موثر باشد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

مناطق قابل توسعه بیشتر مناطق ساحلی خلیج فارس دریای عمان و دریای خزر و جزائر موجود در دریاها میباشد که این تکنیک علاوه بر توسعه مناطق ساحلی میتواند در پدافند غیر عامل بسیار کاربرد داشته باشد و از سویی در مناطق ساحلی دور دست میتواند در تحکیم امنیت مرزی کاربرد داشته باشد.

تعداد بازدید:2417
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co