طرح ها و پروژه ها
بررسی اثر تراکم بر عملکرد تولید میگوی سفیدهندی(فنروپنئوس ایندیکوس) در استخرهای پرورشی گواتر
توضیحات:در این تحقیق اثر تراکم های مختلف ذخیره سازی بر تولید میگوی سفید هندی ( Fennero penaeus indicus) با همکاری مزرعه پرورش میگو وابسته به شرکت تعاونی شهید باهنر در سایت گواتر استان سیستان وبلوچستان بررسی شد.
متن:

بررسی اثر تراکم بر عملکرد تولید میگوی­سفیدهندی(فنروپنئوس­ایندیکوس) در استخرهای پرورشی گواتر

مجری: اشکان اژدهاکش­پور

شماره ثبت

1213/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دورچکیده

در این تحقیق اثر تراکم های مختلف ذخیره سازی بر تولید میگوی سفید هندی (Fenneropenaeusindicus) با همکاری مزرعه پرورش میگو وابسته به شرکت تعاونی شهید باهنر در سایت گواتر استان سیستان وبلوچستان بررسی شد. لاروها در مرحله PL15 در چهار تراکم مختلف 5/18 ، 20 ، 5/21 و 23 قطعه در متر مربع و هر کدام با 3 تکرار در 12 استخر خاکی یک هکتاری ذخیره سازی شدند. فاکتور های فیزیکی و شیمیائی آب شامل دما، شوری و شفافیت بصورت روزانه در دو نوبت اندازه گیری و زیست سنجی میگوها هر 10 روز یک بار جهت بررسی رشد انجام گردید. مدیریت پرورش برای همه استخرها مشابه اعمال شد . نتایج بدست آمده از بررسی اثر تراکم بر تولید نهایی ،ضریب تبدیل غذایی ، میانگین وزنی ، درصد بقاء ومیانگین رشد روزانه بیانگر آن است که بین تیمارهای 5/18 و 23 قطعه در مترمربع از نظر تولید نهائی اختلاف معنی دار مشاهــده گردید (P<% 5). بطوریکه با افزایش تراکم، تولید نهائی نیز افزایش می یابد. همچنین میانگین وزنی حاصله در تراکم های مختلف دارای اختلاف معنی دار بود(P<% 5). بدین صورت که با افزایش تراکم، متوسط وزن کاهش می یافت. افزایش تراکم ذخیره سازی اثر معنی داری بر در صد بقاء نداشت و در تمامی تیمارها درصد بقای بالائی مشاهده گردید (>85% ) . همچنین در بررسی ضریب تبدیل غذائی در تراکم های مختلف هیچگونه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (P>% 5). میانگین رشد روزانه 13/0، 13/0، 124/0 و 114/0 گرم در روز بترتیب در تراکم های 5/18 ، 20 ، 5/21 و 23 قطعه در متر مربع بدست آمد. نتایج حاصل از بررسی میزان محصول نهائی و تراکم های مختلف مورد بررسی بیانگر آنست که تیمار 5/18 قطعه در متر مربع با میانگین تولید 6/2497 کیلوگرم در هکتار، میانگین وزنی 1/15 گرم و ضریب تبدیل غذائی 39/1 ، از نظر اقتصادی بهتر از سایر تیمارها بوده است. همچنین با افزایش تراکم ذخیره سازی سود اقتصادی کاهش یافته است.

کلید واژه ها: میگوی سفید هندی، پرورش، تراکم، منطقه گواتر، ایران.

نویسنده:اشکان اژدهاکش پور
تعداد بازدید:2782
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co