طرح ها و پروژه ها
بررسی تغییرات جمعیت ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی دریای خزر (استان گیلان)
توضیحات:این طرح با هدف بررسی تعیین پراکنش و فراوانی نسبی گونه های مختلف ماهیان خاویاری در فصول سال و مناطق مختلف سواحل غربی دریای خزر (استان گیلان) از پاییز 1382 الی تابستان 1384به اجرا در آمد. اطلاعات در پنج منطقه استان گیلان دام گوشگیربا چشمه های 26، 33، 40، 60، 100 و 150 میلی متر در اعماق 2 ،5 و 10 متر به مدت 24 ساعت در هر عمق مستقر گردید.
متن:

بررسی تغییرات جمعیت ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی دریای خزر(استان گیلان)

مجری: محمد رضا بهروز خوشقلب

شماره ثبت

1246/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمانچکیده

این طرح با هدف بررسی تعیین پراکنش و فراوانی نسبی گونه های مختلف ماهیان خاویاری در فصول سال و مناطق مختلف سواحل غربی دریای خزر (استان گیلان) از پاییز 1382 الی تابستان 1384به اجرا در آمد. اطلاعات در پنج منطقه استان گیلان دام گوشگیربا چشمه های 26، 33، 40، 60، 100 و 150 میلی متر در اعماق 2 ،5 و 10 متر به مدت 24 ساعت در هر عمق مستقر گردید. نوسانات صید و تعداد صید در واحد تلاش و ساختار طولی و سنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.تعداد صید در واحد تلاش در هر منطقه و عمق، میانگین طول و سن ماهیان به تفکیک فصول و سالهای اجرای طرح (83-82 و 84-83 ) ارائه شد.تعداد صید در واحد تلاش ماهیان صید شده در سال 84-83 به میزان 32/1 عدد بوده که نسبت به سال 83-82 (89/1عدد) به مقدار 1/30 درصد کاهش داشته است. صید در واحد تلاش تمامی گونه ها به غیر از گونه شیپ در سال 84-83 نسبت به سال 83-82 کاهش یافته است.

در سالهای 83-82 و 84-83 نیز به ترتیب 1/91 و 1/97 درصدتاسماهیان ایرانی در محدوده طولی 45-15 سانتی متری صید شدندکه در گروه سنی یک سال و کمتر قرار داشتند. میانگین طولی ماهیان صید شده در سال 84-83 نیز نسبت به سال 83-82 کاهش یافته است. بر اساس آنالیز آماری، طول کل تاسماهیان ایرانی صید شده در سال 83- 82 با ماهیان سال 84-83 تفاوت معنی داری داشت.

بر اساس نتایج بدست آمده، تراکم ماهیان از سمت غرب به شرق افزایش می یابد که می توان جهت حرکت ماهیان را در ارتباط مستقیم با جریانهای عمومی دریای خزر و تراکم بیشتر مود غذایی در ناحیه شرقی دریا دانست.

کلمات کلیدی: دریای خزر، استان گیلان ، ذخایر ، ماهیان خاویاری

نویسنده:محمد رضا بهروز خوشقلب
تعداد بازدید:2836
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co