طرح ها و پروژه ها
شناسایی آلودگی های انگل باربوس ماهیان در آبگیرهای مهم استان خوزستان
توضیحات:طرح‌ شناسائی‌ انگلهای‌ باربوس ماهیان‌ در منابع‌ آبی‌ مهم استان‌ خوزستان‌ طی سه سال‌ از بهار ‌1380 تا پاییز 1382 در پنج ایستگاه، گلستان، ملاثانی و سد دز واقع در رودخانه‌کارون، ایستگاه سد حمیدیه واقع در رودخانه‌ کرخه و ایستگاه هور شادگان بصورت‌ فصلی انجام گرفت.
متن:

شناسایی آلودگی­های انگل باربوس ماهیان در آبگیرهای مهم استان خوزستان

مجری: محمود معصومیان

شماره ثبت

830/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور

چکیده

طرح‌ شناسائی‌ انگلهای‌ باربوس ماهیان‌ در منابع‌ آبی‌ مهم استان‌ خوزستان‌ طی سه سال‌ از بهار ‌1380 تا پاییز 1382 در پنج ایستگاه، گلستان، ملاثانی و سد دز واقع در رودخانه‌کارون، ایستگاه سد حمیدیه واقع در رودخانه‌ کرخه و ایستگاه هور شادگان بصورت‌ فصلی انجام گرفت.

طی‌ این‌ تحقیق،‌ در مجموع 296 عدد ماهی‌ از5 گونه شیربت(Barbus grypus)‌، بنی(Barbus sharpeyi)، عنزه(Barbus esocinus)، برزم لب پهن(Barbus barbulus) و برزم(Barbus pectoralis) صید و ماهیان‌ بصورت‌ زنده‌ به‌آزمایشگاه‌ بخش‌ بهداشت و بیماریهای مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور‌ واقع‌ در اهواز‌ منتقل‌ شدند. درآزمایشگاه‌ پس‌ از انجام‌ زیست سنجی، ماهیان‌ بطریقه‌ قطع‌ نخاع‌ کشته ‌و کلیه‌ اندامهای‌ خارجی‌ و داخلی‌ از نقطه ‌نظر وجود انگلهای‌ تک‌ یاخته‌ائی‌ و پر یاخته ای‌ مطالعه‌ شدند. براساس‌ نتایج‌ بدست آمده در مجموع 22 انگل‌ از این‌ ماهیان‌ جداسازی و شناسائی‌ گردید که از این‌ تعداد 15 انگل‌ تا سطح‌ گونه‌ و 7 انگل‌ درحد جنس‌ شناسائی‌ شدند. چهار انگل بدست آمده تک یاخته (Protozoa) و بقیه پریاخته (Metazoa) بودند.

براساس‌ نتایج‌ این‌ پژوهش، دوانگل و ده میزبان جدید برای فون انگلی ماهیان ایران و سه میزبان جدید برای سه انگل گزارش میشوند. انگلهای جدید شامل یک گونه از جنس گوسیا‌ از روده ماهی شیربت و یک گونه میکسوبولوس از اندام کلیه ماهیان بنی و شیربت می­باشند. میزبانهایی که برای‌ ‌اولین بار از ایران ‌‌‌‌‌‌‌گزارش‌ میشوند‌ عبارت اند از: ماهی عنزه برای ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس، ماهی برزم برای دیپلوستوموم اسپاتاسه اوم، ماهیان برزم و عنزه برای انگلهای داکتیلوژیروس آنکوراتوس، میکسوبولوس پرسیکوس و میکسوبولوس کارونی، ماهیان برزم و شیربت برای میکسوبولوس نودولواینتستینالیس و بالاخره ماهیان بنی، شیربت، برزم، عنزه، و برزم لب پهن بعنوان میزبانهای جدید برای انگلهای میکسوبولوس فایفری، میکسیدیوم فایفری و میکسیدیوم رودئی.اسامی انگلهای بدست آمده و میزبان های آلوده در جدول شماره 1-1 خلاصه گردیده است.

مطالعات بافت شناسی در مورد اندامهای آلوده کلیه ماهیان انجام و پتاسیل بیماریزائی انگلهای میکسوبولوس نودولواینتستینالیس و میکسوبولوس فایفری نیز بررسی شد.

لغات­کلیدی:استان­خوزستان،رودخانه­کارون،رودخانه­کرخه،هور شادگان، باربوس ماهیان، تک یاخته، پریاخته.

نویسنده:محمود معصومیان
تعداد بازدید:2734
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co