طرح ها و پروژه ها
دو رگه گیری بین فیلماهی(Huso huso) و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)و مقایسه روند رشد آنها
توضیحات:بمنظور ارزیابی امکان تولید ماهی دورگه بین دو گونه از تاسماهیان، فیلماهی (Huso huso) و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) تلاقی رفت و برگشت در 3 تیمار و 3 تکرار صورت گرفت.
متن:

دو رگه­گیری بین فیلماهی(Huso huso)و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)و مقایسه روند رشد آنها

مجری: محمد پورکاظمی


شماره ثبت

1092/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان چکیده

بمنظور ارزیابی امکان تولید ماهی دورگه بین دو گونه از تاسماهیان، فیلماهی (Huso huso) و تاسماهی ایرانی (Acipenserpersicus) تلاقی رفت و برگشت در 3 تیمار و 3 تکرار صورت گرفت.

نرماتیوهای تکثیر شامل تعداد تخم در گرم، درصد لقاح، درصد بازماندگی و همچنین 32 پارامتر مورفولوژیک و مریستک ماهیان مولد، دورگه و شاهد مورد مقایسه قرار گرفت. بمنظور ارزیابی ژنتیکی ماهیان دورگه، دو روش سیتوژنتیک (تهیه گسترش کروموزومی) و روش مولکولی microsatellite مورد استفاده قرار گرفت و همچنین برای ارزیابی وضعیت جنسیت ماهیان شاهد و دورگه مطالعات بافت‏شناسی پیرامون ماهیان صورت گرفت. بمنظور مقایسه رشد ماهیان دورگه و شاهد، بچه ماهیان حاصله بمدت 18 ماه در وانهای فایبرگلاس و با غذای دستی پرورش داده شدند و طی این مدت 17 بار بیومتری شدند. میانگین، انحراف از معیار، آنالیز واریانس، آزمون دانکن، درصد هتروزیس با استفاده از برنامه کامپیوتری Quatro و SPSS محاسبه گردید.

نتایج نشان می‏دهد که از لحاظ تعداد تخم در گرم بین فیلماهی شاهد با دورگه (فیلماهی نر × تاسماهی ایرانی ماده) و بین تاسماهی ایرانی شاهد، با دورگه (فیلماهی ماده × تاسماهی ایرانی نر) اختلاف معنی‏داری وجود دارد (P≤0.003). ولی از لحاظ درصد لقاح در مرحله 4 تایی و 35 تایی، تعداد لاروهای حاصله، میزان تلفات تا زمان تغذیه فعال و تعداد لارو باقیمانده بین تیمارهای شاهد و دورگه اختلاف معنی‏داری مشاهده نگردید (P≥0.01).

سرعت رشد ماهیان دورگه و شاهد متفاوت بوده و در پایان دوره پرورش بیشترین وزن به ترتیب فیلماهی شاهد (10± 975 گرم)، دورگه حاصل از فیلماهی ماده با تاسماهی ایرانی نر (143±840 گرم)، تاسماهی ایرانی ماده با فیلماهی نر (281±85/681 گرم) و کندترین رشد مربوط به تاسماهی ایرانی شاهد با متوسط وزن (131±15/535 گرم) بوده ولی سرعت رشد روزانه دورگه حاصله از تلاقی فیلماهی ماده با تاسماهی ایرانی نر در شش ماهه دوم و سوم پرورش حتی از فیلماهی شاهد بیشتر بود. درصد هتروزیس در اوایل دوره پرورش منفی (93/18-) ولی در پایان دوره پرورش برتری فرزندان نسبت به والدین مثبت بوده و به میزان 79/0 رسید.

در مقایسه پارامترهای مورفولوژی و مریستیک از بین 32 پارامتر اندازه‏گیری شده 23مورد بین فیلماهی شاهد با دورگه‏ها و در 31 مورد بین تاسماهی ایرانی با دورگه‏ها اختلاف معنی‏دار (P≤0.05) مشاهده شد.

تولید ماهیان دورگه هم به روش شمارش کروموزومها و هم به روش میکروستلایت و مبتنی بر DNA به اثبات رسید. تعداد کروموزمهای ماهیان دورگه در حد واسط والدین بوده 9±190=n2 بوده و همانند سایر تاسماهیان بیش از 50% کروموزومها را ”میکروکروموزوم“ تشکیل می‏دهد. این تعداد کروموزوم معادل نصف تعداد کروموزوم والدین (تاسماهی ایرانی 4±258=n2 و فیلماهی 3±118=n2)‌ می‏باشد و از آنجائیکه تاسماهی ایرانی از لحاظ تعداد کروموزوم n4 و فیلماهی n2 می‏باشد ماهیان دورگه عملاً n3 یا تری‏پلوئید هستند. باندهای DNA حاصل از PCR در والدین و فرزندان دقیقاً توارث ژنتیکی را براساس آرایش باندهای حاصله نشان می‏دهد.

بررسی بافت‏شناسی ماهیان شاهد و دورگه که پس از 18 ماه پرورش نمونه‏برداری گردید نشان داد که در ماهیان دورگه هم سلولهای جنسی نر و هم سلولهای جنسی ماده دیده می‏شود که از مشخصه‏های بافت‎‏‏شناسی ماهیان عقیم می‏باشد. درحالیکه در ماهیان شاهد (تاسماهی ایرانی و فیلماهی) فقط یک نوع سلول جنسی مشاهده گردید.

نتایج این بررسی نشان داد که اولاً ماهیان دورگه تری‏پلوئیدی (3N) می‏باشند و از لحاظ بافت‏شناسی ماهیان عقیم هستند. ثانیاً ماهیان دورگه تولید شده دارای رشد خوبی هستند و با توجه به کمبود فیلماهی ماده و محدودیت تولید بچه ماهی این گونه در اکثر مراکز تکثیر و پرورش خاویاری، می‏تواند با تولید ماهیان دورگه نیاز کارگاههای پرورش گوشتی ماهیان خاویاری را از لحاظ تأمین بچه ماهی اقدام نمود و همچنین با توجه به عقیم بودن بچه ماهیان تولیدی می‏توان برای صادرات بچه ماهی خاویاری برای اهداف آکواریومی برنامه‏ریزی کرد.

از آنجائیکه دورگه تولیدی یک گونه جدید می‏باشد، نام گونه فوق از ترکیب اسم دو گونه Beluga و Persicus گرفته و بنام بلوپارس”Belupars “ پیشنهاد و معرفی می‏گردد.

کلمات کلیدی: دورگه‏گیری، تاسماهی ایرانی، فیلماهی، دریای خزر، رشد

نویسنده:محمد پورکاظمی
تعداد بازدید:2920
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co