طرح ها و پروژه ها
بررسی تغذیه و تولید مثل شانه دار Mnemiopsis leidiyi در قسمت جنوبی دریای خزر
توضیحات:Mnemiopsis leidyi از دریای سیاه به دریای خزر راه یافت و جمعیت انبوهی را در حوزه جنوبی دریای خزر تشکیل دادند. در این بررسی ارتباط بین طول و وزن مرطوب این موجودات اندازه گیری شد و طول و وزن از این معادله پیروی می‌کنند 384= n,87/0=,R29005 L 003/0= W همچنین ارتباط وزن مرطوب وزن خشک این موجود محاسبه گردید. در این بررسی در شوری ‰12 درصد وزن خشک به وزن مرطوب 615/1 درصد بوده است.
متن:

بررسی تغذیه و تولید مثل شانه دارMnemiopsisleidiyi در قسمت جنوبی دریای خزر

مجری: مژگان روشن طبری

شماره ثبت

1191/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده

Mnemiopsisleidyi از دریای سیاه به دریای خزر راه یافت و جمعیت انبوهی را در حوزه جنوبی دریای خزر تشکیل دادند. در این بررسی ارتباط بین طول و وزن مرطوب این موجودات اندازه گیری شد و طول و وزن از این معادله پیروی می‌کنند 384= n,87/0=,R29005 L 003/0= W همچنین ارتباط وزن مرطوب وزن خشک این موجود محاسبه گردید. در این بررسی در شوری ‰12 درصد وزن خشک به وزن مرطوب 615/1 درصد بوده است.

در شرایط آزمایشگاهی نرخ چرا(Clearance rate) در درجه حرارت 27-12 درجه سانتی گراد 33/107-48/52 میلی لیتر/ ساعت بوده است. جیره غذایی روزانه(Daily ration) در درجه حرارت 27-12 درجه سانتی گراد 65/16-98/1 تغییر کرد.Mnemiopsis قادر است در دمای 27 درجه سانتی گراد به ازای هر گرم وزن، 5/16 میلی گرم Acartia را در یک شبانه روز تغذیه کند.

متوسط زمان هضم بین 50/77 دقیقه در 12 درجه سانتی گراد تا 36 دقیقه در 27 درجه سانتی گراد بوده است . میزان هضم در دمای 27 درجه سانتی گراد 5/2 برابر نسبت به 12 درجه سانتی گراد افزایش داشت. نتایج نشان می دهد که میزان نرخ چرا ، جیره غذایی روزانه و هضم با افزایش درجه حرارت بیش تر می شود.

محتویات معده و نوزادMnemiopsisleidyi نشان می‌دهد که این موجود از AcartiaوBalanus استفاده کرده‌اند. در بررسی محتویات معده کیلکا نیز این دو گونه از زئوپلانکتون حوضه جنوبی دریای خزر وجود داشته که در محتویات معده کیلکای معمولیClupeonellacultiventris بیش از 54 درصد فراوانی موجودات را Acartia و نوزاد آنها تشکیل می‌داد که این فراوانی کیلکای آنچویCluponellaengrauliformis و کیلکای چشم درشتClupeonellagrimmi نیز مشاهده شد. براساس نمونه گیری زئوپلانکتون دریا بیش از 90 درصد جمعیت زئوپلانکتون را Acartia تشکیل می‌دهد .

نویسنده:مژگان روشن طبری
تعداد بازدید:2851
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co