طرح ها و پروژه ها
مدیریت آماده سازی مزارع پرورش ماهیان گرمابی در آبزی پروری مسئولانه و تدوین ائین کار
توضیحات:شماره مصوب: 88054-8803-12-12-014 واحد اجرا: مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سال شروع: 1/7/1391 سال خاتمه: 1/7/1393
متن:
اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق:
آبزی پروری مسئولانه در کشورما مسبوق به سابقه نبوده است.لیکن درسایر کشورهای دنیا به مرحله اجرا رسیده است..اساسا” ابزی پروری مسئولانه به مثابه نوعی مبارزه ویژه(Special challenge) برای کشورهای در حال توسعه جهت بهبود وضعیت اقتصادی ومعیشتی مردم محسوب می شود .بطور مثال در کشور بنگلادش که در حدود 60درصد مردم در زیر خط فقر گرفته اند.واکثریت آنها دارای زندگی روستایی هستند. تشکیل انجمنها(NGOs) و بکارگیری انها در پیشبرد اهداف آبزی پروری مسئولانه موثر بوده است.لهذا آبزی پروری مسئولانه به مثابه آبزی پروری سود آور(Profitable Aquaculture) مطرح بوده است.تاکنون کارگاههای آموزشی- سمپوزیوم وکنفرانسهای بین المللی زیادی در سطح دنیا دراین ارتباط تشکیل شده اند.
اهداف اجرای پروژه به شرح ذیل می باشد:
-دستیابی به مقررات وضوابط آبزی پروری مسئولانه به منظور حداکثر بهره وری از منابع ونهاده های تولید(با تاکیدبر استفاده از آب)
توجه به رویکرد آبزی پروری مسئولانه (در افق بلند مدت )به منظورایجاد امنیت غذایی وریشه کنی فقر(Alleviating poverty ) در کشورهای در حال توسعه(Developing Country) از اهداف کلان این پروژه محسوب می شود
دراین پروژه مجموعه پارامترهای موثر در مدیریت آماده سازی استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی با توجه به مطالعات گذشته نگر وبر پایه مطالعات اسنادی و تجارب سایر کشورهای پیشرو در این زمینه مورد تحقیق قرار گرفت..وآیین کار اجرایی در چهار حوزه مدیریت پیش از عملیات تولید ماهیان گرمابی(به شرح ذیل) تدوین گردید.
1-آیین کار آماده سازی استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی
2-آیین کار کود دهی و غنی سازی استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی
3-آیین کار هوادهی در استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی
4-آیین کار ذخیره سازی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی
نتایج:
آیین کار آبزی پروری مسئولانه درچهارحوزه آماده سازی استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی- کود دهی و غنی سازی استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی- هوادهی در استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی- ذخیره سازی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی به منظور ارتقاء سطح تولید ماهیان گرمابی و دست یابی به آبزی پروری مسئولانه در این پروژه ارائه شده است.
دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:
دستورالعملهای فنی وترویجی در چهار حوزه مطالعاتی صدر الذکر ارائه شده است.که مفاد آن گاه تا بیش ازبیست مورد در گزاش نهایی درج گردیده است.
ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:
پرورش دهندگان ماهیان گرمابی در نواحی مختلف اقلیمی کشور و کلیه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
نویسنده:منصور شریفیان
تعداد بازدید:2967
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co