طرح ها و پروژه ها
بیماری شناسی و پایش عوامل بیماریزا در تولید میگوی عاری از بیماری خاص
توضیحات:شماره مصوب: 9158-12-12-014 واحد اجرا: موسسه تحقیقات شیلات ایران – پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر سال شروع:1390 سال خاتمه: 1393
متن:
اهمیت ، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:
دستیابی به روشهای تولید گونه­های میگوی عاری از بیماری (Specific Pathogen Free) یا SPF از میگوهای بومی و یا وارداتی و تولید پست لاروهای سالم و بهداشتی، قدم اول موففیت در جهت توسعه پایدار صنعت میگو در ایران محسوب می­گردد. این اقدام نیازمند درک صحیحی از اصول اساسی مدیریت بهداشتی و ایمنی زیستی درمراکز تکثیر و پرورش میگوهای عاری از بیماریهای خاص است، تا بتوان به سهم پرورش سخت پوستان و میگو که طی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور 25 هزار تن در نظر گرفته شده است، دست پیدا کرد. برای این منظور آشنائی با مهمترین بیماریهای که موجب خسارت در صنعت پروش میگو شده و همچنین بکارگیری روشهائی که بتواند با استقرار ایمنی زیستی موجب حذف عوامل بیماریزا در مولدین پرورشی گردد مهمترین اقدام در تولید میگوی عاری از بیمار ی خاص می­باشد. برای این منظور از مجموع مهمترین عوامل ویروسی ، باکتریائی و قارچی در میگوهای مولد جمع آوری شده با انجام آزمایشات غربالگری نسبت به عاری بودن از آنها مطمئن شده وسپس مولدین را برای مراحل بعد وارد چرخه تولید پست لارو در زنجیره میگوی عاری از بیماری خاص می­کنند. روشهای مورد استفاده در این تحقیق بر اساس روشهای مرسوم ابتدا از میگوها همولنف گرفته و سپس برای آزمایشهای باکتری شناسی، قارچ شناسی اقدام و سپس برای شناسائی انگلها بدن میگوها و بافتهای مختلف را مورد مطالعه قرار داد و نسبت به شناسادی آنها اقدام گردی. سپس بخشی از اندام حرکتی میگوها را د رالکل 95% قرار داده و برای کارهای PCRمورداستفاده قرار دادیم و بخشی از میگوها را برای آزمایش آسیب شناسی موردمطالعه قرار دادیم.
واژه های کلیدی:پایش، شناسائی، بیماریهای میگو، SPF
نتایج:
. در این طرح بر اساس روشهای ارائه شده توسط سازمان، ابتدا نسبت به جمع آوری 8000 میگوی مولد از دو جمعیت مولاکای و های هلت در تاریخ مهر لغایت آبانماه 1391 از مراکز پرورشی در استان بوشهر جمع آوری گردید. مهمترین بیماریها در مراکز میگوی عاری از بیماری، به سه گروه عوامل بیماریزای مهم برای پایش و مراقبت در مرکز تولید میگوی SPF تقسیم نمودیم، گروه اول، عوامل بیماریزایی هستند که توانایی ایجاد تلفات شدید در یک گونه یا تعداد زیادی از گونه های میگو را دارند، گروه دوم، عوامل بیماریزایی هستند که می­توانند موجب خسارات و آسیبهای خفیف تری شوند و گروه سوم، عوامل بیماریزایی که آسیبهای کمتری را وارد می نمایند ولی از مزارع یا مرکز تولید مولد بایستی دور باشند. این بیماریها به همراه ثبت علائم بالینی در مراحل مختلف تولید میگوی عاری از بیمار ی بر اساس روش PCR و روشهای آسیب شناسی برای ویروسها، کشت و تشخیصهای مولکولی برای قارچها و باکتریها در مراحل ورود اولیه مولد به مرکز، زمان تکثیر مولدین، زمان مولدسازی از پست لاروهای تولیدی در نسل اول و مولدسازی از میگوهای تولیدی در نسل دوم مورد آزمایش قراردادیم و در صورت مثبت بودن نمونه ها را حذف و در صورت منفی بوده وارد مرحله بعدی تولید شدند. در طی اجرای ازمایش کلیه نمونه از نظر بیماریهای ویروسی ویروس لکه سفید (WSSV)،ویروس سندرم تورا (TSV)، ویروس کله زرد (YHV)،ویروس عفونت زای هیپودرم و نکروز دهنده بافت خونساز (IHHNV)،مونودون باکلو ویروس (MBV)، پاروو ویروس هپاتوپانکراس (HPV)، ویروس نکروز دهنده عفونی عضلات (IMNV) منفی، باکتریهای بیماریزا فقط در یک مورد بیماری باکتریائی نکروز عفونی پانکراس(NHP) و تعدادی ویبریوهای مرسوم در مرامز تکثیر و پرورش گزارش و تک یاخته میکروسپوریدیا نیز در مراحل ازمایش منفی اعلام گردید.
دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:
در این طرح ضمن شناسائی نقاط بحرانی و پاتوژنهای موثر در برز بیماریها، نسبت به معرفی آنها اقدام شده و راهکارههای کاهش آلودگی به بیماریها را بیان نمودیم که لازم است این موارد در قالب گاگاههای آموزشی و جزوات ترویجی به اطلاع پرورش دهندگان میگو رسانیده شود.
ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:
کلیه مراکز تکثیر و پرورش میگو در کشور
نویسنده:محمد افشارنسب
تعداد بازدید:2848
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co