طرح ها و پروژه ها
بررسی آلودگی های انگلی ماهیان بومی آبهای شمالی آذربایجان غربی(رودخانه های ارس، زنگبار و قطور )
توضیحات:جهت‌ اجرای‌ طرح‌ شناسائی‌ انگلهای‌ ماهیان‌ بومی‌ منابع‌ آبی‌ شمال‌ استان‌ آذربایجان‌غربی‌ سه‌ رودخانه ‌ارس، زنگباروقطور انتخاب‌ ودر مجموع در هفت‌ ایستگاه‌ بصورت‌ فصلی‌ از تابستان‌ 1380 تا بهار1381 نمونه‌برداری‌ انجام‌ شد.
متن:

بررسی آلودگی­های انگلی ماهیان بومی آبهای شمالی آذربایجان غربی(رودخانه­های ارس، زنگبار و قطور )

مجری: محمود معصومیان

شماره ثبت

1223/86

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی- ارومیهچکیده

جهت‌ اجرای‌ طرح‌ شناسائی‌ انگلهای‌ ماهیان‌ بومی‌ منابع‌ آبی‌ شمال‌ استان‌ آذربایجان‌غربی‌ سه‌ رودخانه ‌ارس، زنگباروقطور انتخاب‌ ودر مجموع در هفت‌ ایستگاه‌ بصورت‌ فصلی‌ از تابستان‌ 1380 تا بهار1381 نمونه‌برداری‌ انجام‌ شد.

طی‌ این‌ تحقیق‌ در مجموع 267 عدد ماهی‌ از 11 گونه‌ صید ومطالعه‌ شدند. ماهیان‌بصورت‌زنده‌ به ‌آزمایشگاه‌ بخش‌ شیلات‌ مرکز تحقیقات‌ منابع‌ طبیعی‌ واموردام‌ استان‌ آذربایجان‌ غربی‌واقع‌ در ارومیه‌ منتقل‌ شدند. در آزمایشــگاه‌ پس‌ از ثبت‌ مشخصات‌ ایستگاه‌ و انجام‌ بیومتری‌، ماهیان‌ بطریقه‌ قطع‌ نخاع‌ کشته ‌و کلیه‌ اندامهای‌ خارجی‌ و داخلی‌ از نقطه ‌نظر وجود انگلهای‌ تک‌ یاخته‌ائی‌ وپر یاخته‌ مطالعه‌ شدند.

بر اساس‌ نتایج‌ بدست آمده در مجموع 28 انگل‌ از این‌ ماهیان‌ جداسازی و شناسائی‌ گردید از این ‌تعداد 23 انگل‌ تا سطح‌ گونه‌ و 5 انگل‌ درحد جنس‌ شناسائی‌ شدند.

انگلهای پریاخته شامل: از مونوژنها 5 گونه از 4 جنس مختلف، از دیژنه آ دو گونه از دوجنس، از سستودها دوگونه از سه جنس، دوگونه از دوجنس سخت پوستان، دوگونه از دوجنس نماتد ونهایتا” یک گونه آکانتوسفال.

انگلهای‌ تک‌ یاخته‌ شامل: 8 گونه‌ از 8 جنس‌ مختلف مژه ‌داران‌، یک‌ گونه‌ از ریشه‌ پایان و دو گونه‌ از یک‌ جنس‌ شاخه‌ میکسوزوآ شناسائی‌ گردید. از این‌ تک‌ یاخته‌ها یک‌ گونه‌ از مژه­داران و یک‌ گونه‌ ریشه‌ پایان‌ تک‌ یاخته‌های‌ آب‌ شیرین‌ می‌باشند. اسامی‌ انگلها و میزبانها در جدول‌ ذیل‌ خلاصه‌ شده‌ است.

ردیف

نام انگل

نام علمی

نام میزبان

1

ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس

Ichtyophthirius multifiliis

کاراس – سیاه ماهی – ماهی لپک – سیم – زردپر

2

تریکودینا پرفوراتا

‏‏‏Trichodina perforata

سوف – سیاه ماهی – لپک – اسبله – زردپر

3

چیلودونلا

Chilodonella sp.

ماش ماهی – لپک – سیاه ماهی

4

آمفی لپتوس برانیچیاروم

Amphileptus branchiarum

سیاه ماهی

5

تتراهایمناپیری فورمیس

Tetrahymena pyriformis

سیاه ماهی

6

آپیوزوما

Apiosoma sp.

سیاه ماهی

7

ورتیسلا

Vorticella sp.

سیاه ماهی

8

میکسوبولوس موسایوی

Myxobolus musayevi

سیاه ماهی

9

میکسوبولوس کریستاتوس

Myxobolus cristatus

سیاه ماهی

10

استیلونچیا پوستولاتا

Stylonchia pustulata

سیاه ماهی

11

آرسلا و ولگاریس

Arcella vulgaris

سیاه ماهی

12

داکتیلوژیروس اکستنسوز

Dactylogyrus extensus

کلمه – سیم – سیاه ماهی – لپک

13

داکتیلوژیروس کرامولی

D. chramuli

کپورمعمولی – سیاه ماهی – سیم

14

داکتیلوژیروس لنکورانی

D. lenkorani

کاراس – لپک – سیاه ماهی و سیم – کپور معمولی

15

داکتیلوژیروس کندالانیکوس

D. kendalanicus

سیاه ماهی – کلمه

16

سیلورودیسکوئیدس سیلوری

Silurodiscoides siluri

اسبله

17

ژیروداکتیلوس

Gyrodoctilus sp.

سیاه ماهی – لپک – اسبله

18

دیپلوزون مگان

Diplozoon megan

سیاه ماهی

19

دیپلوستوموم اسپاتاسه اوم

Diplostomum spathaceum

سیاه ماهی – کپور معمولی- سوف – لپک

20

آلوکریدیوم ایزوپوروم

Allocreadium isoporum

سیاه ماهی

21

لیگولا اینتستینالیس

Ligula intestinalis

سیم – سیاه ماهی – کپور معمولی

22

دیاگراما

Digrama sp.

سیم – سیاه ماهی

23

کاریوفیله اوس لاتیسپس

Caryophylleous laticeps

سیم

24

رابدوکونا هلیچی

Rhabdochona hellichi

سیاه ماهی

25

استرونژیلیدس آیسیسوس

Eustrongylides excisus

کاراس

26

نئواکینورینکوس روتیلی

Neoechinorhynchus rutili

زردپر

27

آرگولوس فولیاسه اوس

Argulus folicaceus

سیاه ماهی – کپور معمولی – سیم – ماش ماهی – سوف

28

لامپرولگنا کمپکتا

Lamproglena compacta

سیاه ماهی

براساس‌ نتایج‌ این‌ پژوهش، پنج انگل جدید و شش میزبان جدید برای فون انگلی ماهیان ایران معرفی میشوند. انگلهائی که برای‌ ‌اولین بار از ایران ‌‌‌‌‌‌‌گزارش‌ میشوند‌ شامل: انگل‌ دیپلوزوئن‌مگان، میزبانهای این‌ انگل ماهی‌ سیم، کاراس، سیاه‌ ماهی، کپورمعمولی، کلمه‌ ولپک میباشند. تریکودینا پرفوراتا میزبانهای‌ این‌ انگل‌ ماهیان‌ سوف، سیاه‌ماهی، لپک، اسبله وزردپــر می‌باشند.میکسوبولوس‌کریستاتوس، تتراهایمنا پیری‌ فورمیس‌ وآمفی‌لپتوس برانچیاروم‌ نیز برای‌ اولین‌ بار ازایران‌ گزارش‌ میشوند، میزبان‌ آنهاسیاه‌ ماهی‌ می‌باشد. طی‌ این‌تحقیق،‌ استیلونچیاپوستولاتا و آرسلا ولگاریس نیز برای‌ اولین‌ بار از آبهای شیرین‌ کشور گزارش‌ می‌شوند.همچنین‌ دراین‌ تحقیق‌ 6 میزبان‌ جدید برای‌ فون‌ انگلی ماهیان‌ ایران‌ معرفی‌ شده اند.

ردیف

اسم میزبان

نام انگلها

1

سیاه ماهی

آپیوزوما، ورتیسلا، دیاگراما،چیلودونلا، آلوکریدیوم ایزوپوروم، استرونژیلیدس ایکسیسوس، نئواکینورینکوس روتیلی

2

سوف

دیپلوستوموم اسپاتاسه اوم

3

لپک

دیپلوستوموم اسپاتاسه اوم – چیلودونلا

4

کاراس

آلوکریدیوم ایزوپوروم، استرونژیلیدس اکسیسوس، نئواکینورینکوس روتیلی، دیاگراما

5

زرد پر

آلوکریدیوم ایزوپوروم، استرونژیلیدس اکسیسوس، نئواکینورینکوس روتیلی، دیاگراما

6

ماش ماهی

چیلودونلا

نویسنده:محمود معصومیان
تعداد بازدید:3537
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co